KONKURS PUBLIK nr.02/2019

KONKURS PUBLIK nr.02/2019

This post is also available in: македонски (Macedonian)

Mbi bazë të nenit 22 paragrafi 1 alinea 1 e Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 60/05, 106/08,161/08,114/09,  130/09,50/10,52/10,124/10,47/11,11/12,39/12,13/13,25/13,170/13,187/13,113/14,20/15,33/15,72/15,129/15,27/16113/14,20/2015,33/2015,72/2015,129/2015,27/2016,134/2016 dhe 120/2018, sipas nenit 19 nga Statuti i Ndërmarrjes publike Radiodifuzioni i Maqedonisë -Shkup, si edhe lajmërimi nga aprovimi i mjeteve financiare për punësim nga Ministria e financave e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.03-1625/4 prej 23.12.2019 , e në pajtueshmëri me Vendimin për shpalljen e konkursit publik nr. ––––––––––  viti, NP Radiodifuzioni i Maqedonisë-Shkup shpall:

KONKURS PUBLIK nr.02/2019

për punësim të katërdhjetë e tetë (48) personave me status të ofruesit të shërbimeve publike dhe kuadrit ndihmës teknik për kohë të pacaktuar

 

NP Radiodifuzioni i Maqedonisë- Shkup ka nevojë për punësim të katërdhjetë e tetë (48) personave për vende pune si në vijim:

 1. Numri rendor i vendit të punës 106, shifra INF 03 04 А03 006, emërtimi i vendit të punës Udhëheqës i departamentit për multimedia dhe monitorim, Njësiti i veprimtarisë transmetim dhe emetim, Sektori për telekomunikim, Departamenti multimedia dhe monitorim, numri i realizuesve 1;

      Kushtet e përgjithshme:  

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Niveli i kualifikimit VI A sipas kornizës së Maqedonisë për kualifikime dhe më së paku 240 kredi të pëfituara sipas EKTS ose shkalla e VII/1 e kryer, Inxhinieri telekomunikimi, elektroteknikë, informatikë;
 • Së paku 2 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 1 vjet në vend pune në sektorin publik, gjegjësisht 4 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 2 vjet në pozitë pune udhëheqëse në sektorin privat;
 • Njohuri aktive e programeve kompjuterike për punë kancelarie përmes dorëzimit të vërtetimit.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 25. 657,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 150, shifra INF 03 04 А03 011, emërtimi i vendit të punës Udhëheqës i departamentit për teknologji informatike dhe dokumentacion teknik, Njësiti i veprimtarisë për zhvillim dhe infrastrukturë, Sektori për zhvillim dhe investim, Departamenti i teknologjisë informatike dhe dokumentacion teknik, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

– të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Niveli i kualifikimit VI A sipas kornizës së Maqedonisë për kualifikime dhe më së paku 240 kredi të pëfituara sipas EKTS ose shkalla e VII/1 e kryer, Teknikë kompjuterike dhe informatikë;
 • Së paku 2 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 1 vjet në vend pune në sektorin publik, gjegjësisht 4 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 2 vjet në pozitë pune udhëheqëse në sektorin privat;
 • Njohuri aktive e programeve kompjuterike për punë kancelarie përmes dorrëzimit të vërtetimit.

Kushte tjera të veçanta:

 • Më së paku 3 vjet përvojë pune në profesion;
 • Aftësi për organizim dhe planifikim;
 • Njohje e mirë e një gjuhe të programimit;
 • Përvojë në administrimin e bazës së të dhënave;
 • Përvojë në dizajnimin dhe mirëmbajtjen e insfrastrukturës informatike;
 • Komunikim efikas verbal dhe me shkrim, punë ekipore;
 • Njohje e gjuhës angleze;
 • Sigurimin e funksionimit pa pengesa të sistemit informatik të NP RDM si dhe avancimin e tij në përputhje me teknologjitë e reja dhe nevojat e paraqitura.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 25.667,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 107, shifra INF 03 04 А04 005, emërtimi i vendit të punës Udhëheqës i njësitit për pajisje dhe matje telekomunikuese, Njësiti i veprimtarisë transmetim dhe emetim, Sektori për telekomunikim, Departamenti  i multimedias dhe monitorim, Njësiti për pajisje dhe matje telekomunikuese numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Niveli i kualifikimit VI A sipas kornizës së Maqedonisë për kualifikime dhe më së paku 240 kredi të pëfituara sipas EKTS ose shkalla e VII/1 e kryer, Inxhineri telekomunikuese, elektroteknikë, informatikë;
 • Së paku 2 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 1 vjet në vend pune në sektorin publik, gjegjësisht 4 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 2 vjet në pozitë pune udhëheqëse në sektorin privat;
 • Njohuri aktive e programeve kompjuterike për punë kancelarie përmes dorrëzimit të vërtetimit.
 • Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë
 • Neto paga mujore : 24.323,00 denarë.
 1. Numri rendor i vendit të punës 110, shifra INF 03 04 А04 006, emërtimi i vendit të punës Udhëheqës i njësitit për multimedia VOIP dhe softuer, Njësiti i veprimtarisë transmetim dhe emetim, Sektori për telekomunikim, Departamenti  i multimedias dhe monitorim, Njësiti për multimedia VOIP dhe softuer numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Niveli i kualifikimit VI A sipas kornizës së Maqedonisë për kualifikime dhe më së paku 240 kredi të pëfituara sipas EKTS ose shkalla e VII/1 e kryer, Inxhineri telekomunikuese, elektroteknikë, informatikë;
 • Së paku 2 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 1 vjet në vend pune në sektorin publik, gjegjësisht 4 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 2 vjet në pozitë pune udhëheqëse në sektorin privat;
 • Njohuri aktive e programeve kompjuterike për punë kancelarie përmes dorrëzimit të vërtetimit.
 • Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë
 • Neto paga mujore : 23.323,00 denarë.
 1. Numri rendor i vendit të punës 125, shifra INF 03 04 А04 009, emërtimi i vendit të punës Ndihmës i udhëheqësit të departamentit – Inxhinier kryesor për punë ndërtimtarie dhe konstruksion çeliku, Njësiti i veprimtarisë zhvillim dhe infrastrukturë, Departamenti  i sistemit të antenave, konstruksioneve të çelikut dhe punë ndërtimtarie, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Niveli i kualifikimit VI A sipas kornizës së Maqedonisë për kualifikime dhe më së paku 240 kredi të pëfituara sipas EKTS ose shkalla e VII/1 e kryer, Makineri, Arkitekturë, urbanizëm dhe planifikim, ndërtimtari dhe ekonomi të ujërave;
 • Së paku 2 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 1 vjet në vend pune në sektorin publik, gjegjësisht 4 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 2 vjet në pozitë pune udhëheqëse në sektorin privat;
 • Njohuri aktive e programeve kompjuterike për punë kancelarie përmes dorrëzimit të vërtetimit.
 • Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore: 24.323,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 151, shifra INF 03 04 А04 014, emërtimi i vendit të punës Ndihmës i udhëheqësit të departamentit për teknologji informatike dhe dokumentacion teknik, Njësiti i veprimtarisë për zhvillim dhe infrastrukturë, Sektori për zhvillim dhe investim, Departamenti i teknologjisë informatike dhe dokumentacion teknik, Njësiti i IT, IT aplikacione dhe baza e të dhënave numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Niveli i kualifikimit VI A sipas kornizës së Maqedonisë për kualifikime dhe më së paku 240 kredi të pëfituara sipas EKTS ose shkalla e VII/1 e kryer, Teknikë kompjuterike dhe informatikë;
 • Së paku 2 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 1 vjet në vend pune në sektorin publik, gjegjësisht 4 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 2 vjet në pozitë pune udhëheqëse në sektorin privat;
 • Njohuri aktive e programeve kompjuterike për punë kancelarie përmes dorrëzimit të vërtetimit.

Kushte tjera të veçanta:

 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion;
 • Aftësi organizative dhe planifikuese;
 • Përvojë në dizajnimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës informatike;
 • Komunikim efikas verbal dhe me shkrim, punë ekipore;
 • Njohja e gjuhës angleze.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 24.323,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 136, shifra INF 03 04 B01 007, emërtimi i vendit të punës Inxhinier për energjetikë, Njësiti i veprimtarisë për zhvillim dhe infrastructure, Sektori i infrastruktures, Departamenti i energjetikës, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku 180 kredi të pëfituara sipas EKTS ose shkalla e VI B/, Elektroteknikë, Elektromakineri, Energjetikë;
 • Më së paku 3 vjet përvojë pune në profesion.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 22.655,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 152, shifra INF 03 04 B01 010, emërtimi i vendit të punës Inxhinier në njësitin për IT aplikacione dhe bazën e të dhënave, Njësiti i veprimtarisë për zhvillim dhe infrastrukturë, Sektori për zhvillim dhe investim, Departamenti i teknologjisë informatike dhe dokumentacionit teknik, Njësiti i IT infrastrukturës, IT aplikacione dhe baza e të dhënave numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

. Kushtet e veçanta :

 • Më së paku 180 kredi të pëfituara sipas EKTS ose shkalla e VI B/, Teknikë kompjuterike dhe informatikë;
 • Më së paku 3 vjet përvojë pune në profesion.

Kushte tjera të veçanta:

 • Më së paku 1 vjet përvojë pune në profesion;
 • Punë ekipore;
 • Njohje e gjuhës angleze.

Orari i punës: nprej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 22.655,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 94, shifra INF 03 04 B02 008, emërtimi i vendit të punës Teknik përgjegjës në objektin e Ovçe Poles, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori për teknikë emisioni, Departamenti  i Qendrës Valëmesme në Ovçe Pole – ORD Ovçe Pole numri i realizuesve 2;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku niveli i arritur i kualifikimit IV, 240 kredi sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion.

Orari i punës: Puna është e organizuar në turne.

Turnet bëhen në 7 ditë, ndërsa në ORD Ovçe Pole në 2 (dy) ditë. Qëndrimi i punonjësve është në qendrën e duhur transmetuese.

Neto paga mujore : 21.988,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 103, shifra INF 03 04 B02 010, emërtimi i vendit të punës Teknik përgjegjës në njësitin për mirëmbajtje laboratorike dhe servisim, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori për teknikë emisioni, Departamenti  i laboratorisë, mirëmbajtjes teknike dhe servisim numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i arritur i kualifikimit IV, 240 kredi sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri,;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 21.988,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 138, shifra INF 03 04 B02 015, emërtimi i vendit të punës Teknik përgjegjës për agregatë, Njësiti i veprimtarisë për zhvillim dhe infrastrukturë, Sektori për infrastrukturë, Departamenti i energjetikës numri i realizuesve 1;

            Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i arritur i kualifikimit IV, 240 kredi sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri,;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 21.988,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 100, shifra INF 03 04 B03 010, emërtimi i vendit të punës Teknik i pavarur në mirëmbajtje teknike, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori për teknikë emisioni, Departamenti i laboratorisë, mirëmbajtjes teknike dhe servisim, Njësiti për intervenim dhe mirëmbajtje të vazhdueshme numri i realizuesve 2;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i arritur i kualifikimit IV, 240 kredi sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri,;
 • Më së paku 1 vjet përvojë pune në profesion.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 20.180,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 117, shifra INF 03 04 B03 013, emërtimi i vendit të punës Teknik i pavarur për lidhje mikrovalësh, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori për telekomunikim, Departamenti i rrjetit telekomunikues, Njësiti për lidhje mikrovalëshe numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i arritur i kualifikimit IV, 240 kredi sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri,;
 • Më së paku 1 vjet përvojë pune në profesion.

 

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 20.180,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 139, shifra INF 03 04 B03 017, emërtimi i vendit të punës Teknik i pavarur në energjetikë, Njësiti i veprimtarisë për zhvillim dhe infrastruktusë, Sektori i infrastrukturës, Departamenti i Energjetikës,  numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i arritur i kualifikimit IV, 240 kredi sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri,;
 • Më së paku 1 vjet përvojë pune në profesion.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 20.180,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 146, shifra INF 03 04 B03 018, emërtimi i vendit të punës Teknik i pavarur në departamentin e Planifikimit, projektimit dhe matjeve propaguese, Njësiti i veprimtarisë për zhvillim dhe infrastrukturë, Sektori për zhvillim dhe investim, Departamenti i Planifikimit, projektimit dhe matjeve propaguese numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i arritur i kualifikimit IV, 240 kredi sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri,;
 • Më së paku 1 vjet përvojë pune në profesion.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 20.180,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 153, shifra INF 03 04 B03 019, emërtimi i vendit të punës Teknik i pavarur në njësitin për IT infrastructure dhe bazën e të dhënave, Njësiti i veprimtarisë për zhvillim dhe infrastrukturë, Sektori për zhvillim dhe investim, Departamenti i teknologjisë informatike dhe dokumentacionit teknik, Njësiti i IT infrastrukturës, IT aplikacione dhe bazën e të dhënave numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i arritur i kualifikimit IV, 240 kredi sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Teknikë kompjuterike dhe informatikë;
 • Më së paku 1 vjet përvojë pune në profesion.

Kushte tjera të veçanta:

 • Më së paku 1 vit përvojë pune në profesion;
 • Punë ekipore,
 • Njohje e gjuhës angleze

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 20.180,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 66, shifra INF 03 04 B03 001, emërtimi i vendit të punës Teknik i pavarur në rajonin radiodifuziv – objekti Turtel, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori i teknikës emisionuese, Departamenti i rajonit radiodifuziv- Lindje, ORD Turtel, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i arritur i kualifikimit IV, 240 kredi sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makinieri, Ndërtimtari dhe gjeodezi;
 • Më së paku 1 vit përvojë pune në profesion.

Orari i punës është i organizuar në 4 (katër) turne

Turnet bëhen në 7 ditë, ndërsa qëndrimi i të punësuarve realizohet në qendrën e caktuar transmetuese.

Neto paga mujore : 20.180,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 144, shifra INF 03 04 B01 008, emërtimi i vendit të punës Inxhinier në njësitin për planifikim dhe projektim, Njësiti i veprimtarisë për zhvillim dhe infrastrukturë, Sektori për zhvillim dhe investime, Departamenti për planifikim, projektim dhe matje propaguese, Njësiti për planifikim dhe projektim numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku 180 kredi të përfituara sipas EKTC ose shkalla VI B e përfunduar, Elektroteknikë, informatikë, Inxhinieri telekomunikacioni;
 • Më së paku 3 vjet përvojë pune në profesion.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 22.655,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 148, shifra INF 03 04 B01 009, emërtimi i vendit të punës Inxhinier në njësitin për matje propaguese dhe kontroll të sinjalit, Njësiti i veprimtarisë për zhvillim dhe infrastrukturë, Sektori për zhvillim dhe investime, Departamenti për planifikim, projektim dhe matje propaguese, Njësiti për planifikim dhe projektim numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku 180 kredi të përfituara sipas EKTC ose shkalla VI B e përfunduar, Elektroteknikë, informatikë, Inxhinieri telekomunikacioni;
 • Më së paku 3 vjet përvojë pune në profesion.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 22.655,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 55, shifra INF 04 03 A01 002, emërtimi i vendit të punës Vozitës 2, Njësiti i veprimtarisë EJPP, Sektori për çështje normative-juridike, punë të përgjithshme dhe burime njerëzore, Departamenti për punë të përgjithshme numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e  veçanta:

 • Niveli i kualifikimit së paku IV, 240 kredit sipas ECVET ose SMKAP ose arsim i mesëm 4 vjeçar:

Kushte tjera të veçanta:

 • Patentë shoferi: kategoria B, C dhe E,
 • Vozitës – mekanik drejtues i automjetit special dimëror

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 18.586,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 58, shifra INF 04 05 A03 003, emërtimi i vendit të punës Pastrues 1, Njësiti i veprimtarisë EJPP, Sektori për çështje normativo-juridike, punë të përgjithshme dhe burime njerëzore, Departamenti për punë të përgjithshme numri i realizuesve 2;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta:

 • Më së paku niveli i ulët i kualifikimit I ose arsimi fillor.

Orari i punës: prej 07:00 deri 15:00 , 40 orë në javë

Neto paga mujore : 15.318, 00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 149, shifra INF 03 04 B04 017, emërtimi i vendit të punës Teknik në njësitin për matje propaguese dhe kontroll të sinjalit, Njësiti i veprimtarisë për zhvillim dhe infrastrukturë, Sektori për zhvillim dhe investime, Departamenti për planifikim, projektim dhe matje propaguese, Njësiti për matje propaguese dhe kontrollim të cilësisë së sinjalit numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i kualifikimit IV, 240 kredi të përfituara sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri;
 • Me ose pa përvojë pune në profesion

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore :  18.653,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 116, shifra INF 03 04 B02 012, emërtimi i vendit të punës Teknik përgjegjës për lidhje mikrovalëshe, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori për telekomunikim, Departamenti për rrjete telekomunikuese, Njësiti për lidhje mikrovalëshe numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i kualifikimit IV, 240 kredi të përfituara sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 21.988,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 109, shifra INF 03 04 B03 012, emërtimi i vendit të punës Teknik i pavarur për pajisje dhe matje telekomunikuese, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori për telekomunikim, Departamenti për multimedia dhe monitorim, Njësiti për pajisje dhe matje telekomunikuese numri i realizuesve 4;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i kualifikimit IV, 240 kredi të përfituara sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri;
 • Më së paku 1 vjet përvojë pune në profesion

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 20.180,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 104, shifra INF 03 04 B03 011, emërtimi i vendit të punës Teknik i pavarur në njësitin për mirëmbajtje laboratorike dhe servisim, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori për teknikë emesioni, Departamenti për laboratory, mirëmbajtje teknike dhe servisim, Njësiti për mirëmbajtje dhe servisim laboratorik numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i kualifikimit IV, 240 kredi të përfituara sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri;
 • Më së paku 1 vjet përvojë pune në profesion

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 20.180,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 87, shifra INF 03 04 B02 007, emërtimi i vendit të punës Teknik përgjegjës në rajonin radiodifuziv – objekti Crn Vrv, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori i teknikës së emisionit, Departamenti i rajonit radiodifuziv- Qendër, ORD Crn Vrv, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i kualifikimit IV, 240 kredi të përfituara sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion

Orari i punës është i organizuar në 4 (katër) turne.

Turnet bëhen në 7 ditë, ndërsa qëndrimi i të punësuarve realizohet në qendrën e caktuar transmetuese

Neto paga mujore : 21.988,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 83, shifra INF 03 04 B02 006, emërtimi i vendit të punës Teknik përgjegjës në VM Manastir, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori i teknikës së emisionit, Departamenti i rajonit radiodifuziv- Perëndim, VM Manastir, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i kualifikimit IV, 240 kredi të përfituara sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri 16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 21.988,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 78, shifra INF 03 04 B03 005, emërtimi i vendit të punës Teknik i pavarur në rajonin radiodifuziv – objekti Pelister, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori i teknikës së emisionit, Departamenti i rajonit radiodifuziv- Perëndim, ORD Pelister, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i kualifikimit IV, 240 kredi të përfituara sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri;
 • Më së paku 1 vjet përvojë pune në profesion

Orari i punës është i organizuar në 4 (katër) turne.

Turnet bëhen në 7 ditë, ndërsa qëndrimi i të punësuarve realizohet në qendrën e caktuar transmetuese.

Neto paga mujore : 21.988,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 82, shifra INF 03 04 B04 005, emërtimi i vendit të punës Teknik në rajonin radiodifuziv – objekti MaliVllaj dhe Ohër, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori i teknikës së emisionit, Departamenti i rajonit radiodifuziv- Perëndim, ORD Mali Vllaj dhe Ohër, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i kualifikimit IV, 240 kredi të përfituara sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri;
 • Me ose pa përvojë pune në profesion

Orari i punës është i organizuar në 4 (katër) turne.

Turnet bëhen në 7 ditë, ndërsa qëndrimi i të punësuarve realizohet në qendrën e caktuar transmetuese

Neto paga mujore : 18.653,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 72, shifra INF 03 04 B04 003, emërtimi i vendit të punës Teknik në rajonin radiodifuziv Lindje, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori i teknikës së emisionit, Departamenti i rajonit radiodifuziv- Lindje, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i kualifikimit IV, 240 kredi të përfituara sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri;
 • Me ose pa përvojë pune në profesion

Orari i punës është i organizuar në 4 (katër) turne.

Turnet bëhen në 7 ditë, ndërsa qëndrimi i të punësuarve realizohet në qendrën e caktuar transmetuese.

Neto paga mujore : 18.653,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 77, shifra INF 03 04 B02 004, emërtimi i vendit të punës Teknik përgjegjës në rajonin radiodifuziv – objekti Pelister, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori i teknikës së emisionit, Departamenti i rajonit radiodifuziv- Perëndim, ORD Pelister, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i kualifikimit IV, 240 kredi të përfituara sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion

Orari i punës është i organizuar në 4 (katër) turne.

Turnet bëhen në 7 ditë, ndërsa qëndrimi i të punësuarve realizohet në qendrën e caktuar transmetuese.

Neto paga mujore : 21.988,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 71, shifra INF 03 04 B03 003, emërtimi i vendit të punës Teknik i pavarur në rajonin radiodifuziv në Strumicë, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori i teknikës së emisionit, Departamenti i rajonit radiodifuziv- Lindje ORD Strumicë, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i kualifikimit IV, 240 kredi të përfituara sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion

Orari i punës është i organizuar në 4 (katër) turne.

Turnet bëhen në 7 ditë, ndërsa qëndrimi i të punësuarve realizohet në qendrën e caktuar transmetuese.

Neto paga mujore : 21.988,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 69, shifra INF 03 04 B03 002, emërtimi i vendit të punës Teknik i pavarur në rajonin radiodifuziv – objekti Gollak, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori i teknikës së emisionit, Departamenti i rajonit radiodifuziv- Lindje, ORD Gollak, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i kualifikimit IV, 240 kredi të përfituara sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri;
 • Më së paku 1 vjet përvojë pune në profesion

Orari i punës është i organizuar në 4 (katër) turne.

Turnet bëhen në 7 ditë, ndërsa qëndrimi i të punësuarve realizohet në qendrën e caktuar transmetuese.

Neto paga mujore : 20.180,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 68, shifra INF 03 04 B02 002, emërtimi i vendit të punës Teknik përgjegjës në rajonin radiodifuziv – objekti Gollak, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori i teknikës së emisionit, Departamenti i rajonit radiodifuziv- Lindje, ORD Gollak, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Më së paku nivel i kualifikimit IV, 240 kredi të përfituara sipas ECVET ose SMKAP ose arsimim i mesëm 4 vjeçar, Elektroteknikë, Makineri;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion

Orari i punës është i organizuar në 4 (katër) turne.

Turnet bëhen në 7 ditë, ndërsa qëndrimi i të punësuarve realizohet në qendrën e caktuar transmetuese.

Neto paga mujore : 21.988,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 147, shifra INF 03 04 A04 013, emërtimi i vendit të punës Udhëheqës i njësitit për matje propaguese dhe kontrollim të cilësisë së sinjalit, Njësiti i veprimtarisë për zhvillim dhe infrastrukturë, Sektori për zhvillim dhe investim, Departamenti për planifikim, projektim dhe matje propaguese, njësiti për matje propaguese dhe kontrollim të cilësisë së sinjalit numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Niveli i kualifikimit VI A sipas kornizës së Maqedonisë për kualifikime dhe më së paku 240 kredi të pëfituara sipas EKTS ose shkalla e VII/1, elektroteknikë, elektronikë dhe automatikë, inxhinieri telekomunikimi;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 1 vjet në vend pune në sektorin publik, gjegjësisht 4 vjet përvoj pune në profesion, nga të cilat më së paku 2 vjet në pozitë udhëheqëse në sektorin privat;
 • Njohuri aktive për përdorimin e programeve kompjuterike për punë kancelarie përmes dorrëzimit të vërtetimit.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 24.323,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 135, shifra INF 03 04 A04 011, emërtimi i vendit të punës Ndihmës i udhëheqësit së departamentit – Inxhinier kryesor për energjetikë, Njësiti i veprimtarisë për zhvillim dhe infrastrukturë, Sektori infrastrukturë, Departamenti i energjetikës, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Niveli i kualifikimit VI A sipas kornizës së Maqedonisë për kualifikime dhe më së paku 240 kredi të pëfituara sipas EKTS ose shkalla e VII/1, elektroteknikë, elektronikë dhe automatikë, inxhinieri telekomunikimi;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 1 vjet në vend pune në sektorin publik, gjegjësisht 4 vjet përvoj pune në profesion, nga të cilat më së paku 2 vjet në pozitë udhëheqëse në sektorin privat;
 • Njohuri aktive për përdorimin e programeve kompjuterike për punë kancelarie përmes dorrëzimit të vërtetimit.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 24.323,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 124, shifra INF 03 04 A04 008, emërtimi i vendit të punës Ndihmës i udhëheqësit së departamentit – Inxhinier kryesor për sistem antenash, Njësiti i veprimtarisë për zhvillim dhe infrastrukturë, Sektori infrastrukturë, Departamenti për system antenash, konstruksione çeliku dhe punë ndërtimi, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Niveli i kualifikimit VI A sipas kornizës së Maqedonisë për kualifikime dhe më së paku 240 kredi të pëfituara sipas EKTS ose shkalla e VII/1, Inxhineri telekomunikimi;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 1 vjet në vend pune në sektorin publik, gjegjësisht 4 vjet përvoj pune në profesion, nga të cilat më së paku 2 vjet në pozitë udhëheqëse në sektorin privat;
 • Njohuri aktive për përdorimin e programeve kompjuterike për punë kancelarie përmes dorrëzimit të vërtetimit.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 24.323,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 114, shifra INF 03 04 A04 007, emërtimi i vendit të punës Udhëheqës i njësitit për lidhje mikrovalëshe, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori i telekomunikimit, Departamenti i rrjeteve telekomunikuese,Njësiti për lidhje mikrovalëshe numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Niveli i kualifikimit VI A sipas kornizës së Maqedonisë për kualifikime dhe më së paku 240 kredi të pëfituara sipas EKTS ose shkalla e VII/1, Inxhineri telekomunikimi,elektroteknikë, elektronikë dhe automatikë;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 1 vjet në vend pune në sektorin publik, gjegjësisht 4 vjet përvoj pune në profesion, nga të cilat më së paku 2 vjet në pozitë udhëheqëse në sektorin privat;
 • Njohuri aktive për përdorimin e programeve kompjuterike për punë kancelarie përmes dorrëzimit të vërtetimit.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 24.323,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 98, shifra INF 03 04 A04 004, emërtimi i vendit të punës Udhëheqës i njësitit për mirëmbajtje intervenuese dhe të vazhdueshme, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori i teknikës së emisionimit, Departamenti i laboratorisë, mirëmbajtjes teknike dhe servisim ,Njësiti për mirëmbajtje intervenuese dhe të vazhdueshme, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Niveli i kualifikimit VI A sipas kornizës së Maqedonisë për kualifikime dhe më së paku 240 kredi të pëfituara sipas EKTS ose shkalla e VII/1, elektroteknikë, elektronikë dhe automatikë, inxhinieri telekomunikimi;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 1 vjet në vend pune në sektorin publik, gjegjësisht 4 vjet përvoj pune në profesion, nga të cilat më së paku 2 vjet në pozitë udhëheqëse në sektorin privat;
 • Njohuri aktive për përdorimin e programeve kompjuterike për punë kancelarie përmes dorrëzimit të vërtetimit.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 24.323,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 86, shifra INF 03 04 A04 003, emërtimi i vendit të punës Udhëheqës i objektit Crn Vrv, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori i teknikës së emisionit, Departamenti i rajonit radiodifuziv- Qendër, ORD Crn Vrv, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Niveli i kualifikimit VI A sipas kornizës së Maqedonisë për kualifikime dhe më së paku 240 kredi të pëfituara sipas EKTS ose shkalla e VII/1, elektroteknikë, elektronikë dhe automatikë, inxhinieri telekomunikimi;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 1 vjet në vend pune në sektorin publik, gjegjësisht 4 vjet përvoj pune në profesion, nga të cilat më së paku 2 vjet në pozitë udhëheqëse në sektorin privat;
 • Njohuri aktive për përdorimin e programeve kompjuterike për punë kancelarie përmes dorrëzimit të vërtetimit.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 24.323,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 85, shifra INF 03 04 A03 003, emërtimi i vendit të punës Udhëheqës i departamentit i rajonit radiodifuziv – Qendër, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori i teknikës së emisionit, Departamenti i rajonit radiodifuziv – Qendër, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Niveli i kualifikimit VI A sipas kornizës së Maqedonisë për kualifikime dhe më së paku 240 kredi të pëfituara sipas EKTS ose shkalla e VII/1, elektroteknikë, elektronikë dhe automatikë, inxhinieri telekomunikimi;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 1 vjet në vend pune në sektorin publik, gjegjësisht 4 vjet përvoj pune në profesion, nga të cilat më së paku 2 vjet në pozitë udhëheqëse në sektorin privat;
 • Njohuri aktive për përdorimin e programeve kompjuterike për punë kancelarie përmes dorrëzimit të vërtetimit.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 24.323,00 denarë.

 1. Numri rendor i vendit të punës 75, shifra INF 03 04 A03 002, emërtimi i vendit të punës Udhëheqës i departamentit i rajonit radiodifuziv – Perëndim, Njësiti i veprimtarisë për transmetim dhe emetim, Sektori i teknikës së emisionit, Departamenti i rajonit radiodifuziv – Perëndim, numri i realizuesve 1;

Kushtet e përgjithshme:        

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,

–  të jetë i moshës madhore,

– përdorim aktiv i gjuhës maqedonase

–  të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

–  me vendim gjyqësor të plotfuqishëm të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

 • Niveli i kualifikimit VI A sipas kornizës së Maqedonisë për kualifikime dhe më së paku 240 kredi të pëfituara sipas EKTS ose shkalla e VII/1, elektroteknikë, elektronikë dhe automatikë, inxhinieri telekomunikimi;
 • Më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat më së paku 1 vjet në vend pune në sektorin publik, gjegjësisht 4 vjet përvoj pune në profesion, nga të cilat më së paku 2 vjet në pozitë udhëheqëse në sektorin privat;
 • Njohuri aktive për përdorimin e programeve kompjuterike për punë kancelarie përmes dorrëzimit të vërtetimit.

Orari i punës: prej 08:00 deri 16:00 dhe 08:30 deri16:30, 40 orë në javë

Neto paga mujore : 24.323,00 denarë.

Kandidatët e interesuar duhet të dorrëzojnë dokumentacionin në vijim:

 • Çertifikatë për shtetësi;
 • Dëshmi se nuk ju është shqiptuar sanksion- për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës (nga gjykata ose regjistri qendror);
 • Vërtetim nga FPIM dëshmi për përvojën e punës- vetëm për vendet e punës për të cilat kërkohet përvojë pune;
 • Diplomë për shkallën e kryer arsimore ( për arsimin sipëror diplomë ose vërtetim në formë origjinale ose kopje e notarizuar), ose për arsimin e mesëm të gjitha dëftesat ose diplomë për kryerjen e shkollës së mesme në formë origjinale ose kopje e notarizuar;
 • Vërtetime përkatëse për vendet e punës në të cilat është shënuar „Kushte tjera të veçanta“.
 • Vërtetim për njohje aktive të programeve komjuterike për punë kancelarie ( për pozitat e punës për të cilat kërkohet).

Afati për paraqitje në konkursin publik është 5 (pesë) ditë pune nga dita e shpalljes së konkursit.

Të drejtë për të aplikuar kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut të cilët i plotësojnë kushtet për konkurim.

Kushtet e shënuara në shpallje, kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit.

Kandidatët janë të obliguar të plotësojnë Fletëparaqitjen e cila është e shpallur në faqen e internetit të NP Radiodifuzioni i Maqedonisë- Shkup  www.jpmrd.gov.mk 

Fletëparaqitja e cila nuk është tërësisht e plotësuar, në mënyrë precize dhe me të dhëna të sakta si dhe nuk është dorrëzuar brenda afatit nuk do të shqyrtohet nga komisioni për përzgjedhjen e kandidatëve.

Procedura nga konkursi publik do të përbëhet nga kontrollimi i të dhënave  në fletparaqitje, gjegjësisht seleksionimi dhe realizimi i intervistave.

Për kandidatët për të cilët do të vërtetohet se i plotësojnë kushtet e parapara në konkurs në afat prej 5 ditëve nga realizimi i seleksionimit do të realizohet intervistimi.

Për vendin dhe kohën e realizimit të intervistës kandidatët do të njoftohen më tej.

Gjatë krijimit të rang listës komisioni do të veprojë në përputhje me të dhënat e shënuara në Balancer (për pjesëtarët e bashkësive) si pjesë përbërëse e Planit vjetor për punësim të NP Radiodifuzioni i Maqedonisë-Shkup për vitin 2019.

Për zgjedhjen, gjegjësisht, mos zgjedhjen e kandidatit, Drejtori sjell Vendim në afat prej 8 ditësh pas pranimit të rang listës nga ana e Komisionit.

Me kandidatët e përzgjedhur do të lidhet Kontratë për punësim për kohë të pacaktuar.

NP RDM në punën e saj mban llogari për përfaqësimin e drejtë gjinor në ndërmarrje. Për këtë qëllim, i inkurajojmë personat e gjinisë femërore të aplikojnë në këtë konkurs.

Dokumentat e kërkuara duhet të dorrëzohen në arkivin e NP RDM- Shkup (vendndodhja është në objektin e Radiotelevizionit të Maqedonisë në katin e 15-të ose përmes postës në adresë-bul.”Goce Dellçev” nr. 18, 1000 Shkup) në zarf të mbyllur  me mbishkrim “PËR PUNËSIM SIPAS SHPALLJES NR.02/2019.