SEKTORI PËR ZHVILIM DHE INVESTIME

This post is also available in: македонски (Macedonian) English (English)

Sektori për zhvillim dhe investime i përmban këto seksione:

 1. Seksioni Laboratori Qendror
 2. Seksioni për Planifikim, projektim dhe matjet e përhapjes
 3. Seksioni Sistemet informatike dhe dokumentacioni teknik

 

Plani vjetor i aktiviteteve në seksion

Seksioni për Planifikim, projektim dhe matjet e përhapjes, përpilon: Plan vjetor të aktiviteteve për vitin e ardhshëm (në formë të lirë) dhe e dorëzon te udhëheqësi i Sektorit për zhvillim dhe investime, i cili më tutje e përcjell te drejtori për miratim. Plani i spastruar dhe i miratuar është baza për realizimin e aktiviteteve në vitin e ardhshëm.

Seksioni për Planifikim, projektim dhe matjet e përhapjes:

 • Aktivitete të matjes së përhapjes;
 • Projektim të lidhjeve të reja të telekomunikacionit;
 • Projektim të objektit të ri të radiodifuzionit;
 • Inicimi i matjeve.

Matje të përhapjes mund të jenë të iniciuara për shkak të:

 • Realizimi dhe përfundimi i objektit të ri RD;
 • Në pajtim me planin vjetor për matje;
 • Procesverbal për parregullsitë e konstatuara nga ana e AKE;
 • Kërkesë nga Këshilli për Radiodifuzion.

Aktivitete kryesore të IT seksionit. janë:

 • Projektimi dhe realizimi i infrastrukturës informatike të harduerit dhe softuerit;
 • Mirëmbajtje të infrastrukturës informatike të harduerit dhe softuerit:
 • Arkivimi i të dhënave me domethënie të RDN dhe krijimi i kopjeve rezerve të të dhënave (Back up);
 • Trajnimi dhe përpilimi i udhëzimeve për përdorimin e resurseve;
 • Administrimi me web-faqen;
 • Përkrahja logjistike IT për shfrytëzuesit e IT infrastrukturës;
 • Ndarja e privilegjeve;

Shërbime të tjera në punën e RDN në sferën e IT.