SEKOTORI PËR ÇËSHTJE EKONOMIKE

This post is also available in: македонски (Macedonian) English (English)

Sektori për çështje ekonomike i përmban këto seksione:

  1. Seksioni për Financa dhe Kontabilitet
  2. Seksioni për Punë komerciale

 

Aktivitetet kryesore të Sektorit për çështje ekonomike janë:

  1. Përcjellja dhe pranimi i akteve ligjore dhe nënligjore nga sfera e kontabilitetit, punës financiare prokurimeve publike:
  2. Planifikimi dhe përcjellja e realizimit të pozicioneve të planit;
  3. Menaxhimi, përcjellja dhe kontrolli i mjeteve dhe lëvizjes së mjeteve, burimet e mjeteve në NP Radiodifuzioni Nacional – Shkup, të përcaktuara me Programin vjetor për punë dhe zhvillim;
  4. Evidenca, pagesa e kërkesave dhe pagimi i obligimeve;
  5. Realizimi i prokurimeve publike;
  6. Informimi i brendshëm në kuadër të sipërmarrjes dhe i jashtëm ndaj institucioneve kompetente.

 

Planifikimi i punës

Baza e planifikimit të punës në NP Radiodifuzioni Nacional – Shkup janë planet për punë për vitin e ardhshëm.

Dokumenti bazë i planit në të cilin janë definuar mjetet e domosdoshme për realizimin e planeve për punë dhe resurset e nevojshme njerëzore të cilat i realizojnë obligimet e Programit vjetor për punë dhe zhvillim në NP Radiodifuzioni Nacional. Përpilimi i Programit vjetor për punë dhe zhvillim i bazuar në propozime me disa etapa, harmonizimi dhe përcaktimi i nevojës së sektorëve në RDN, me version përfundimtar në nivel të RDN. RDN përpilon edhe plane të tjera të dokumentacionit, që janë në pajtim me rregullativën e kësaj sfere.