SEKTORI PËR KONTROLL TË BRENDSHËM

This post is also available in: македонски (Macedonian) English (English)

Sektori për kontroll të brendshëm është formë e njësisë organizuese në të cilin nuk parashihen seksione dhe në të njëjtin kryhen këto punë:

  • vlerësimi I faktorëve të rëndësishëm të rrezikut dhe dhënia e këshillave për drejtorin e subjektit për zvogëlimin e faktorëve të rrezikut,
  • Në bazë të analizave e konstaton dhe vlerëson punën ekonomike, efikase dhe efektive të sistemit për menaxhim financiar dhe kontroll, dhe jep rekomandime për përmirësimin e punës së subjektit,
  • kontrollin e saktësisë dhe punës së plotë të evidencës së kontabilitetit dhe raporteve financiare,
  • Përcaktimin dhe vlerësimin e harmonizimit të punës me ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme,
  • Përcjellje të zbatimit të masave të ndërmarra të udhëheqësit të subjektit në bazë të raportit të revizionit dhe
  • Punë të tjera të parapara me ligj, akte nënligjore dhe standarde ndërkombëtare për revizion të brendshëm.