СЕКТОР РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

Секторот за развој и инвестиции ги содржи следните одделениа:

 • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ И ПРОПАГАЦИОНИ МЕРЕЊА

– ОДДЕЛ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЕКТИРАЊЕ

– ОДДЕЛ ЗА ПРОПАГАЦИОНИ МЕРЕЊА И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА СИГНАЛ

 • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Годишен план на активности во одделението

Раководителот на одделението за планирање, проектирање и пропагациони мерења, изготвува: Годишен план на активности за наредната годинана (во слободна форма) и го доставува до раководителот на Секторот за развој и инвестици, кој понатаму го проследува до директорот на одобрување. Прочистениот и одобрен план е основа за реализација на активностите во наредната година.

Активности на одделението за планирање, проектирање и пропагациони мерења:

 • Активности на пропагациони мерења;
 • Проектирање на нова телекомуникациска врска;
 • Проектирање на нов радиодифузен објект;
 • Иницирање на мерењата.

Пропагационите мерења можат да бидат иницирани заради:

 • Реализација и завршување на нов РД објект;
 • Согласно со годишниот план за мерења;
 • Записник за утврдена неправилност од страна на АЕК;
 • Барање од Советот за радиодифузија.

Главни активности на одд. ИТ се:

 • Проектирање и реализација на информатичката хардверска и софтверска инфраструктура;
 • Одржување на информатичката хардверска и софтверска инфраструктура;
 • Архивирање на податоци од значење на НРД и создавање резервни копии на податоци (Beck up);
 • Обука и изготвување упатства за користење на ресурси;
 • Администрирање со web – страна;
 • Логистичка ИТ поддршка на корисниците на ИТ инфраструктурата;
 • Доделување привилегии;
 • Останати услуги во работењето на НРД во доменот на ИТ.