СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО – ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Секторот за за нормативно – правни и општи работи и човечки ресурси ги содржи следните одделенија:

 

 • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ РАБОТИ
 • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
 • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ РАБОТИ

 

Задача на одделението за правни работи е:

 • Обезбедува правна поддршка во остварување на правата и обврските на ЈП.
 • Ја организира и ги следи постапките за решавање на споровите (судски, управни и сл) и спроведува правни анализи во име на ЈП, при што дава извештаи за овие постапки на секои два месеца;
 • Го застапува ЈП пред надлежните судови, државни органи и сите други институции, согласно насоките на директорот;
 • Изготвува документи за поведување на постапки пред судски и управни органи, за заштита на интересите на ЈП;
 • Ја следи законската и позаконската регулатива и за донесените промени доставува известување до надлежните сектори;
 • Дава мислења и предлози во врска со изменување и дополнување или донесување на законска регулатива поврзана со работата на ЈП;
 • Им дава мислење на органите на државната управа и други организации и институции по определени прашања поврзани со работата на ЈП;
 • Го организира работењето на Управниот одбор и Надзорниот одбор, во однос на почитувањето на утврдените права и обврски од правен аспект, согласно донесените акти;
 • Ја контролира и организира подготовката на актите што ги донесува директорот, управниот одбор и надзорниот одбор;
 • Води посебна писмена евиденција за работата на управниот и надзорниот одбор, и посебна евиденција за донесените акти;
 • Ги следи задолженијата од страна на Владата на Република Северна Македонија, Министерството за информатичко општество и администрација, АЕК и др, во делот на задолженијата спрема ЈП;
 • Дава коментари и препораки до Одделението за јавни набавки во врска со подготвените прописи дава објаснување за примената на законите, подзаконските акти и сл односно дава мислење во врска со правата, должностите и обврските на ЈП согласно закон за јавни набавки;
 • Дава мислење на постапките за набавка на стоки, услуги и работи за потребите на ЈП од аспект на нивната усогласеност со законската регулатива,
 • Ги изготвува договорите за јавни набавки, договорите за закуп, договорите за работа, договорите за деловно техничка соработка и сите останати договори со кои се регулираат права и обврски на ЈП;
 • Изготвува документи за назначување на вработени лица во делот на реализација на склучените договори;
 • Дава толкување на спорни одредби во делот на склучените договори;
 • Поведува постапки за регулирање на имотно-правните односи во делот на сопственоста, владението, користењето и сл, на ствари од страна на ЈП;
 • Водење на посебен регистар за целата документација во делот на имотно правните работи;
 • Ја води, контролира постапката за вработување согласно Законот за работните односи и останатата позитивна законска регулатива

Задача на одделението за општи работи е:

 • Да се уредова начинот на работа во одделението за општи работи;
 • Да ја води процедурата за да се планираат, организираат и реализираат активностите на јавните набавки со цел да се обезбеди ефикасно, транспарентно, непристрасно, еднаков однос према сите страни, исто така и комуникација према сите економски оператори, со навремено и правилно набавување на стоки, услуги и работи;
 • Да се води процедура и евиденција за примена на мерките за безбедност и здравје при работа;
 • Да се води процедура и евиденција за примена на мерките за здравствена заштита;
 • Да се води евиденција за противпожарна заштита;
 • Да го утврдува начинот на евиденција, контрола, анализа и користење на службените превозни средства;
 • Да се води процедурата со која се уредува начинот на работа и правилата на постапувањето со документарниот материјал и архивската граѓа во канцелариското и архивското работење;
 • Одржување на хигиена во службени простории.