СЕКТОР ЕМИСИОНА ТЕХНИКА

Секторот Емисиона Техника ги содржи следните одделениа:

 • ОДДЕЛЕНИЕ РАДИОДИФУЗНИ РЕГИОНИИСТОК

РАДИОДИФУЗЕН ОБЈЕКТ ТУРТЕЛ

РАДИОДИФУЗЕН ОБЈЕКТ ГОЛАК

РАДИОДИФУЗЕН ОБЈЕКТ СТРУМИЦА

РАДИОДИФУЗЕН ОБЈЕКТ ГЕВГЕЛИЈА

 • ОДДЕЛЕНИЕ РАДИОДИФУЗНИ РЕГИОНИ-ЗАПАД

РАДИОДИФУЗЕН ОБЈЕКТ ПЕЛИСТЕР

РАДИОДИФУЗЕН ОБЈЕКТ МАЛИ ВЛАЈ И ОХРИД

РАДИОДИФУЗЕН ОБЈЕКТ БИТОЛА

 • ОДДЕЛЕНИЕ РАДИОДИФУЗНИ РЕГИОНИ-ЦЕНТАР

РАДИОДИФУЗЕН ОБЈЕКТ ЦРН ВРВ

РАДИОДИФУЗЕН ОБЈЕКТ ПОПОВА ШАПКА

РАДИОДИФУЗЕН ОБЈЕКТ ГОСТИВАР

 • ОДДЕЛЕНИЕ СРЕДНОБРАНОВ ЦЕНТАР-ОВЧЕ ПОЛЕ

РАДИОДИФУЗЕН ОБЈЕКТ ОВЧЕ ПОЛЕ

 • ОДДЕЛЕНИЕ ЛАБАРАТОРИЈА, ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ

ОДДЕЛ ЗА ИНТЕРВЕНТНО И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ

ОДДЕЛ ЗА ЛАБОРАТОРИСКО ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ

 

Дел од активности на одделението во секторот за емисиона техника се:

 • Раководење, планирање, организирање, водење и контрола на работењето на одделението.
 • Водење соодветна евиденција, одредување и водење на оперативни и административни работи на одделението.
 • Грижа за правилно користење на имотот и средствата за работа на одделението.
 • Подготвува, предлага и се грижи за реализација на годишниот план за работа на одделението.
 • Подготвува, предлага и се грижи за реализација на годишните планови за инвестиции и финансии на одделението.
 • Подготвува технички спецификации за тендерски постапки од делокругот на одделението.
 • Врши распределување на задачите и дава упатства за работа во одделението.
 • Планира и контролира дневни активности во одделението.
 • Се грижи за стручно оспособување и усовршување на вработените во одделениео, надзор на останатите соработници.
 • Превзема мерки за утврдување на одговорност при повреда на службена должност.
 • Врши организирање и водење на одржување и поправка на електронски уреди, опрема и системи како и лоцирање и отстранување на дефекти на уреди и опрема.
 • Обавува надзор при монтажа на уреди, опрема и системи.
 • Технички соработува и врши консултации со други релевантни стручни лица.

Активности на одстранување на дефект:

По добивање на информација од вработените во терминалот за одреден дефект, раководителите на сектори постапуваат по процедурата за одржување.

Обврска на вработените кои од раководителот добиле работен и патен налог да се јават во терминалот во секторот Телекомуникации и да дадат информација за вработените кои тргнуваат на пат, местото и видот на интервенцијата, времето на поѓање. По враќањето од пат се исто така должни да се јават во терминалот и да дадат информација за интервенцијата и времето на пристигањето од пат.