САМОСТОЈНО ОДДЕЛЕНИЕ – ОДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА

Одделението е самостојна организациона единица во која се вршат следните работи:

  • оценување на значајните фактори на ризик и давање совети на директорот на субјектот за намалување на факторите на ризик,
  • врз основа на анализи ја утврдува и ја оценува економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на системите за финанскиско управување и контрола и дава препораки за подобрување на работењето на субјектот,
  • проверка на точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи,
  • утврдување и оценување на усогласеноста на работењето со законите, подзаконите и интерните акти,
  • следење на спроведувањето на превземените мерки од раководителот на субјектот врз основа на ревизорскиот извештај и
  • други работи предвидени со закон, подзаконски акти и меѓународни стандарди за внатрешна ревизија.