План за јавни набавки

Тука може да ги најдетe планот за јавни набавки по години соодветно.

Документи 2019