Јавни набавки – Огласи и договори на ЈП НРД

ТУКА МОЖЕ ДА ГИ НАЈДЕТЕ СИТЕ ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ И СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

 ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ


 

 ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ И СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ


 

 ИЗВЕСТУВАЊА ЗА РЕАЛИЗИРАН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА 2019


 

Известување за реализиран договор

Број на огласПредмет на договоротСтатусДатум на објава
01741/2019ТЕРЕНСКИ, ТОВАРНИ И ПАТНИЧКИ ВОЗИЛАОбјавен08.10.2019
01741/2019ТЕРЕНСКИ, ТОВАРНИ И ПАТНИЧКИ ВОЗИЛАОбјавен08.10.2019
01741/2019ТЕРЕНСКИ, ТОВАРНИ И ПАТНИЧКИ ВОЗИЛАОбјавен08.10.2019
17/2018DVB-T ОПРЕМА: ЛОТ 1. DVB-T ПРЕДАВАТЕЛНА И РЕПЕТИТОРСКА ОПРЕМА, ЛОТ 2. РАДИО РЕЛЕЈНИ ВРСКИ И ЛОТ 3. DVB-T ТРИПЛЕКСЕРИОбјавен02.09.2019
05-284/2019Инструменти за мерње и испитување на електрични инсталацииОбјавен08.08.2019
18/2018ДВЕ ТЕРЕНСКИ ВОЗИЛАОбјавен08.08.2019
02/2019UHF DVB-T ФИЛТЕРСКИ КЕЛИИ СО КРИТИЧНА МАСКАОбјавен06.08.2019
05-1018/2018Услуга –Ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи на ЈП Македонска радиодифузија за 2018 годинаОбјавен24.07.2019
06/2018ФМ опрема за ЛОТ 1 ФМ ПРЕДАВАТЕЛНА И ПРОЦЕСИРАЧКА ОПРЕМА; ЛОТ 2 ФМ КВАДРИПЛЕКСЕРИ и ЛОТ 3. ФМ МЕРНА ОПРЕМА.Објавен24.07.2019
06/2018ФМ опрема за ЛОТ 1 ФМ ПРЕДАВАТЕЛНА И ПРОЦЕСИРАЧКА ОПРЕМА; ЛОТ 2 ФМ КВАДРИПЛЕКСЕРИ и ЛОТ 3. ФМ МЕРНА ОПРЕМА.Објавен24.07.2019
21/2018Софтвер за мерна опремаОбјавен23.07.2019
15/2018DAB + ПРЕДАВАТЕЛНА И ПРОЦЕСИРАЧКА ОПРЕМАОбјавен23.07.2019
05-409/2018Изработка на Проектна докуметација за санација на ниско-напонска линија на РДO ТажевоОбјавен23.07.2019
05-571/2018Набавка,испорака и монтажа на панел за контрола,сигнализација и автоматско управување на агрегат на РДО ГолакОбјавен23.07.2019
05-690/2018УСЛУГА - АНГАЖИРАЊЕ НА ФИРМА ЗА УВОЗ НА СТОКА И ШПЕДИТЕРСКИ УСЛУГИОбјавен23.07.2019
13/2018УПС и акумулаторски батерии за УПС системиОбјавен23.07.2019
05-691/2018АКСИЈАЛНИВЕНТИЛАТОРИ ЗА ФМ ПРЕДАВАТЕЛНА ОПРЕМА ELTI 10KWОбјавен23.07.2019
10/2018Резервни делови за предавателна опрема од производителот PLISCH по приложена спецификацијаОбјавен23.07.2019
/Услуга –Објава на Оглас за доделување на договор за јавна набавка во електронското европско гласилоОбјавен23.07.2019
11/2018DVB-T МОДУЛАТОРИ-ПАНЕЛИ(PLISCH)Објавен23.07.2019
16/2018РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МИКРОБРАНОВА ОПРЕМАОбјавен23.07.2019
/УСЛУГА– ПОПРАВКА НА ДВА УРЕДИ МУЛТИПЛЕКСЕРИ МХ 8400Објавен23.07.2019
12/2018РФ транзитори за FM и DVB-T предавателна и репетиторска опремаОбјавен21.05.2019
05-900/2018Контролна ТВ и Радио опрема за радиодифузни објектиОбјавен18.04.2019
014/2018Гуми за возила – по дадена техничка спецификација.Објавен25.03.2020
013/2018УПС и акумулаторски батерии за УПС системиОбјавен25.03.2020
18/2018ДВЕ ТЕРЕНСКИ ВОЗИЛАОбјавен25.03.2020
21/2018Софтвер за мерна опремаОбјавен25.03.2020
06746/2019ИЗРАБОТКА НА ПРОСТРАНСТВЕНО-РАЗВОЕН РЕГИСТАР НА ТЕЛЕКОМ. МРЕЖА НА ЈП МРДОбјавен21.07.2020
07148/2019УСЛУГА ОД ВЕШТИ ЛИЦА - стручно вештачењеОбјавен17.08.2020
15573/2019КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ И ДРУГООбјавен17.08.2020
15573/2019КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ И ДРУГООбјавен17.08.2020

 

Објави 2019

Отворен Повик 20/2018 АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Отворен Повик 17/2018 DVB-T ОПРЕМА ЛОТ 1. DVB-T ПРЕДАВАТЕЛНА И РЕПЕТИТОРСКА ОПРЕМА, ЛОТ 2. РАДИО РЕЛЕЈНИ ВРСКИ И ЛОТ 3. DVB-T ТРИПЛЕКСЕРИ

Објави 2018

Отворен Повик 17/2018 _DVB-T ОПРЕМА_ ЛОТ 1. DVB-T ПРЕДАВАТЕЛНА И РЕПЕТИТОРСКА ОПРЕМА, ЛОТ 2 РАДИО РЕЛЕЈНИ ВРСКИ ЛОТ 3 DVB T ТРИПЛЕКСЕРИ

Отворен Повик 17/2018 _DVB-T ОПРЕМА_ ЛОТ 1. DVB-T ПРЕДАВАТЕЛНА И РЕПЕТИТОРСКА ОПРЕМА, ЛОТ 2 РАДИО РЕЛЕЈНИ ВРСКИ ЛОТ 3 DVB T ТРИПЛЕКСЕРИ_T.D

Отворен Повик 16/2018_РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МИКРОБРАНОВА ОПРЕМА

Отворен Повик 16/2018_РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МИКРОБРАНОВА ОПРЕМА (EN)

Отворен Повик 16/2018_РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МИКРОБРАНОВА ОПРЕМА TD-16/2018

Отворен Повик 15/2018 _DAB + ПРЕДАВАТЕЛНА И ПРОЦЕСИРАЧКА ОПРЕМА

Отворен Повик 15/2018 _DAB + ПРЕДАВАТЕЛНА И ПРОЦЕСИРАЧКА ОПРЕМА (ЕN)

Отворен Повик 15/2018 _DAB + ПРЕДАВАТЕЛНА И ПРОЦЕСИРАЧКА ОПРЕМА – TD 15/2018

Отворен повик 06 2018

Огласи за јавни набавки за 2018 година