Директор

This post is also available in: Albanian (Albanian) English (English)

Д-р Фестим Халили  е именуван за директор на ЈП Национална Радиодифузија на 9 ноември 2020.

Бил ангажиран 12 години во јавниот и приватниот сектор во областа на информатичка технологија и електронските комуникации.

 •  Од 2008-2010 година бил консултант и реализатор на протоколите на телекомуникациите во германската компанија за телекомуникација Inacon GmBH со седиште во Карлсруе во Германија, каде работел на големи проекти како што се: wireshark help protocol и Енциклопедијата на електронски комуникации. Истовремено соработувал и со американската компанија Scopic Software како програмер на QT.
 • Во 2009 година започнал да работи во центарот за Информациски Технологии во Тетовскиот Универзитет, каде управувал со мрежата на универзитетскиот кампус, базата на податоци за различни процеси, како и одржување на хардверот. Паралелно на ова, бил и асистент на повеќе предмети во Катедрата за информатика.
 • Во 2014 година бил именуван како шеф на Кабинетот за изготвување и менаџирање со проекти, при ректоратот на универзитетот, каде за прв пат го добил Европскиот проект од европските фондови IPA-CBC во партнерство со Университетот во Приштина. Исто така менаџирал со проекти од Google, со научната конференција за електронски комуникации IEEE, HCFC, Проектот САД-Северна Македонија во областа на здравството, како и многу други проекти.
 • Во април 2016 година е именуван како заменик на премиерот на Република Македонија каде управувал со Комисијата за политички системи. Во текот на овој период помогнал во основањето на Универзитетот Мајка Тереза во Скопје, проширувањето на Тетовскиот Универзитет со два нови факултети, Педагошки и Земјоделски, како и за 130 нови вработувања во академскиот состав и администратори на Tетовските Универзитети. Меѓутоа, влијаел во зголемување на правичната застапеност во полицијата, здравството, поштата и во многу други институции. Беше одлучен во борбата против загадувањето на животната средина во Тетово и пошироко, со иницијатива за затворање на Југо-хром, поради не поставување на филтри. Работел и на капитални проекти со зголемување на буџетот на: Тетовскиот и Скопскиот театар, Плоштадот Скендербег, Музејот на Азбуката, Системот за наводнување Равен-Речица и др.
 • Во октомври 2019 е именуван за директор на ЈП ЖРСМ Инфраструктура – Скопје на Република Северна Македонија, каде реализирал различни проекти од областа на инфраструктурата и проширувањето на дигиталните капацитети.
 • Во ноември 2020 поднесе оставка од ЈП ЖРСМ Инфраструктура – Скопје, за да управува со други претпријатија, како што е ЈП Националата Радиодифузија, со цел реализација на Дигитална европска агенда во Северна Македонија, изготвени од Европската комисија и Европскиот парламент.

 

Академија

Д-р Фестим Халили е вонреден професор и предава во Техничкиот универзитет во Виена, предмети во втор циклус на студии магистратура Service Oriented Computing and Artificial Intelligence and Prolog. Меѓутоа, тој е професор и во Тетовскиот универзитет во катедрата за информатика. Како гостински професор прадавал во Универзитетот на Краиово во Романија, во Универзитетот Pecs Szeged и Pannonia во Унгарија, Универзитетот за бизнис и технологии во Литванија, UBT во Косово, во Сараевскиот универзитет, Балканскиот универзитет, Универзитетот на југоисточна Европа.

Истотака, добитник е на престижната стипендија British Scholarship Trust, каде престојувал за научни истражувања при докторатот на Универзитетот Royal Holloway во Лондон. Освен тоа, добитник е и на германската сипендија DAAD и имал студиски престој во Техничкиот Унивезитет во Минхен (ТУМ), со работна пракса во BMW, Siemens и др. и постигнал максимални оценувања.
Редовна стипендија од Министерството за образование и наука, од средо училиште до магистарски студии, имајќи конзистенција на успехот.

Во 2015 ги следи студиите во Универзитетот на Северен Илиноис (NIU) во САД.

 

Член на многу организации:

 • Член на комисија за доделување стипендии во рамките на Министерството за образование и наука
 • Член на одборот на ДИГИТАЛЕН ФОРУМ на Министерството за Информатичко Општество и Администрација
 • Национална точка за контакт за истражување и иновации во ЕУ за инклузивни, иновативни и рефлективни општества (јануари 2016 година)
 • Член на комисија за нострификација на дипломи од областа на применетите науки
 • Претседател на комисијата за политички систем при Владата на Република Македонија (2016-2017 година)
 • Уредник на книга, Меѓународна конференција на IEEE за компјутерска интелигенција, комуникациски системи и мрежи, CICSyN2014
 • Член на Американско катче во Тетово
 • Потпретседател на македонската академска и истражувачка мрежа (до 2016 година)
 • Член на Одборот за акредитација и евалуација од Македонија (до 2016 година)
 • Експерт за ИТ при Бирото за Јавни Набавки на Р. Северна Македонија
 • Член на SN7 Центарот

 

Реализирани проекти:

  • CEEPUS – Моделирање, симулација и компјутерски потпомогнат дизајн во инженерството и менаџментот
  • CEEPUS – Истражување, развој и едукација во неконвенционални процеси
  • CEEPUS – Градење размена на знаење и искуство во CFD
  • EcoManAqua – Екологија и управување со водни екосистеми во Централна, Источна и Југоисточна Европа
  • Центар за социјална кохезија во Тетово
  • Интернет енциклопедија за телекомуникации – INACON GmbH 2009 година
  • Помош за протокол за Wireshark протокол – INACON GmbH 2010 година
  • Преку гранична соработка ИПА-ЦБЦ за екосистем во Шар Планина
  • Паричник LYRA – електронски систем за плаќање преку интернет за универзитетски активности – Албатрон, Словенија 2014 година
  • Македонија Cap проект – Грин клуб 2015 година
  • Воспоставување база на податоци за прашања во врска со екстерните испити во средните училишта на албански и турски јазик – Министерство за образование и наука 2014 година.

 

Предмети кои ги предава: 

  • Софтверско инженерство
  • Работа со компјутери ориентирана кон услуги
  • Безбедност на базите на податоци
  • Вештачка интелигенција
  • Мултимедија и веб-дизајн
  • Системи на бази на податоци
  • Структури на податоци
  • Е-бизнис
  • Статистика со медицинска информатика

 

Научни трудови:

1. F. Halili, M.Kasa. “Analysis and Comparison of Web Services Architectural Styles, and Business Benefits of their Use”. In Proc. Book of International Conference of Information Technologies and their importance in the economic development, pp. 701-712, Tirana, June 2011. ISBN: 978-99956-59-13-4

2. F. Halili, B. Rahmani and M.Kasa. “Defining Web Services and Data through Mathematical Expressions in Z-Language”. In International Journal of Science, Innovation and new Technology (IJSINT), vol.2, no.3, pp.51-56, February, 2012. ISSN: 2223-2257

3. F. Halili, F.Idrizi, U. Lena and M.Kasa. “Towards the UML Design of Web Services”. In International Journal of Science, Innovation and new Technology (IJSINT), vol.1, no.3, pp.73- 78, February, 2012. ISSN: 2223-2257

4. F. Halili and A.Dika. “Choreography of Web Services and Estimation of Execution Plan”. In Proc. Book of IEEE International Conference of Information Technology and e-Services (ICITeS), pp.168-174, Sousse, Tunis, March 2012. ISBN: 978-1-4673-1166-3, IEEE CN: CFP1245S-ART

5. A. Dika and F. Halili. “Integrated Orchestration of Web Services and the Impact of the Query Optimization”. In Proc. Book of IEEE 8th International Conference on Computing Technology and Information Management (NCM & ICNIT), vol.2 :ICNIT Track, pp. 702-708, Seoul, Korea, April 2012. IEEE Print ISBN: 978-89-88678-67-1, IEEE CN: CFP12191-PRT.

6. F. Halili, A. Dika and M. Kon-Popovska. “Towards the Composition of Web Services and the Role of the Query Optimization”. In International Journal of Web Applications (IJWA), vol.4, no.2, pp.57-68, June, 2012. Print ISSN: 0974-7710, Online ISSN: 0974-7729

7. F.Halili, M.Kasa and I.Ninka. “Intrusion Detection and Security Model based on SOA”. In Takimi VII Ndërkombëtar Alb-Shkenca, Skopje, 31 August 2012.

8. F.Halili, E.Rufati and I.Ninka “Service Composition Styles – Analysis and Comparison Methods”, in Proc. Book of IEEE CICSyN2013 5th International conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks, pp.278-284, 5-7 Jun, Madrid, Spain. ISBN: 978-0-7695-5042-8, BMS Number: CFP1381H-CDR.

9. F.Halili, M.Kasa, F.Idrizi, I.Ninka and B.Sherifi, “Combining AIML, C# and Agent Control 2.0 to produce an Albanian speaking bot”, in Proc. Book of ISTI2013 4th International Conference on Information Systems and Technology Innovations: towards a digital Economy, 15-16 Jun 2013, Tirana, Albania. ISBN: 978-9928-161-38-3

10. F. Halili and M. Kasa Halili, “A new framework of QoS-based web service Discovery and Binding”, in Proc. Book of 11th International Conference on Informatics and Information
Technologies, IEEE computer chapter Macedonian section, 11-13 April 2014, Manastir, Macedonia. Pp.305-3011 ISBN: 978-608-4699-04-0.

11. F. Halili, I.Ninka, M. Kasa and S. Lushi, “The impact of UDDI pages and UML modeling of web services”, in International Journal of Science, Innovation and New Technology (IJSINT2014), issue no.7 2014, ISSN:2223-2257.

12. F. Halili, I. Ninka, A. Rustemi and M. Kasa Halili, “Gjetja e CPM dhe PERT për implementimin e një modeli për rangimin e shërbimeve”, Buletini i Shkencave të Natyrës, Botimi Nr. 14, pp.100-113, viti 2014, ISSN: 2305-882X

13. F. Halili, M. Kasa Halili, M. Ameti and I. Ninka, “A new Framework for Service ranking including CPM/PERT methods ”, in Journal of Convergence Information Technology (JCIT), Vol.9, No3, pp.86-98, ISSN: 1975-9320, 2014, South Korea.

14. F. Halili, M. Kasa Halili and I. Ninka, “Evaluation and Comparison Styles of Using Web Services”, in Proc. Book of 6th IEEE International conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks, pp. 139-144, 27-29 May, 2014 Tetovo, Macedonia, ISBN-13: 978-1-4799-5076-8, DOI: 10.1109/CICSyN.2014.38

15. Festim Halili, Arben Zulfiu, “The growth of usability of home internet and 3G technology in the territory of the Municipality of Tetova, and the impact of electromagnetic waves on the human body, in International Journal of Universi, Vol. 01, Issue 03, ISSN: 1857-9450, pp.375-379, August 2015.

16. Festim Halili, Avni Rustemi, "Predictive Modeling: Data Mining Regression technique applied in prototype", International Journal of Computer Science and Mobile Computing, IJCSMC, Vol.5 Issue.8, August- 2016, pg. 207-215, ISSN: 2320-088X.

17. Festim Halili, Avni Rustemi, "Bringing semantics to services: the OWL-s approach", Bulgarian Journal for Engineering Design, BJED, issue 30, October 2016, pg. 17- 25, ISSN:1313-7530.

18. Festim Halili, Avni Rustemi, "Modeling of an e-business system", International Journal of Computers and Technology, IJCT, Vol. 15 No.12, October 2016

19. B.Fetaji, F.Halili, M.Fetaji and M.Ebibi, “Semantic Security Analyses of Web Enabled Databases using SQL injection, International Journal of Convergence Technology (JCIT), Volume 11, No 4, Sep.2016, ISSN 19759320, 22339299

20. B.Rahmani, F.Idrizi and F.Halili, “An Analysis of Development of E-Government In Macedonia and Creating a Mobile Application for the Secretariat for European Affairs”, International Journal on Information Technologies & Security, Vol. 8, Issue 2, pp.15-22, ISSN 1313-8251

21. F.Halili and S. Kamberi, “Composition of Web Services for student evaluation system”, in 1st Conference of Applied Sciences Engineering and Mathematics, ICASEM 2017, May 2017, Struga-Ohrid, Macedonia, ISBN 978-608-65137-5-7.

22. L. Spahija and F. Halili, “Review of Web Service Processes”, in international e-journal Dimorian Vol-4, Issue 5, pp.24-32 Sept-Oct 2017, eissn:2394-9163

23. F. Halili and L. Spahija, “Review of Artificial Intelligence Development, its impact and its challenges”, in Proc. Book of International Conference of Computer Science and Communication Engineering, 27-28 October, Durres Albania.

24. F. Halili, V.Misimi, R.Iseini and M.Salihi, “Mobile Cloud Computing: A new Way of Cloud Computing”, in proc. Book of International Conference of Computer Science and Communication Engineering. 27-28 October, Durres Albania.

25. L.Spahija and F.Halili, “Review of Web Services Processes”, in Journal of Natural Sciences and Mathematics of UT, Vol.2, No.3, pp.74-79, UDC:5, ISSN 2545-4072, March 2017.

26. F. Halili, S.Kamberi and M. Kasa Halili, “Towards the Cloud Deployment of a Heterogeneous Service Oriented System”, in Journal of Applied Mathematics and Computation, pp.42-50, Vol.2, No.2, ISSN: 2576-0653, Hill Publishing Group, February 2018, USA.

27. F. Halili and F. Kamberi, “Performance analysis of classification Algorithms: A case study of Naive Bayes and J48 in Big Data”, in Journal of Applied Mathematics and Computation, pp.
50-58, Vol.2, No.2, ISSN: 2576-0653, Hill Publishing Group, February 2018, USA.

28. F. Halili and E.Ramadani, “Web Services: A Comparison of SOAP and REST Services”, in Journal of Modern Applied Science, Vol.12, No.3, pp.175-183, ISSN: 1913-1844, Published by Canadian Center of Science and Education, March 2018, Canada.

29. F. Halili, et.al, “Formal Axiomatic Systems: A transition from M-mode to I-mode”, Guest speaker, in proc. Book of 1st International Multidisciplinary Scientific Conference IMSC2018, pp.267-275, ISBN: 978-608-66191-0-7, Tetovo, Macedonia.

30. F.Halili, E.Rufati, et.al, “RESTful semantic tailored web services for e-business – An overview”, in abstract book of 2nd International conference of Natural Sciences and Mathematics, June 2018, Tetovo, Macedonia.

31. F. Halili and L. Koraqi, “Social Media Testing with Selenium”, in International Journal of Science and Engineering Investigations, vol. 7, issue 80, September 2018, ISSN: 2251-8843

32. F. Halili, A. Laci and B.Suma, “Artificial intelligence and some of its methods in robotics – An overview” 2nd International Conference towards Sustainable Development (TSD’2018)
November 3, Skopje Macedonia, 2018.

33. F. Halili and L.Koraqi, “The security aspects of applications in Kosovo companies” in Modern Applied Science, Vol.13, No.1, ISSN: 1913-1844, pp. 221 – 226, Published by Canadian Center of Science and Education, January 2019, Canada.

34. F.Halili, B.Jashari and G. Haxhijaj, “Use of mobile banking in Kosovo – challenges and priorities”, in Advances in Information Sciences and Service Sciences, publisher: AICIT Advanced Institute of Convergence Information Technology, March 2019, South Korea.

35. E.Ramadani, F.Halili and F. Idrizi, “Tailored Dijcstra and Astar algorithms for shortest path Softbot roadmap in 2D grid in a sequence of tuples”, in International Journal of Science and Engineering Investigations, vol.8, issue 92, September 2019.

36. F. Halili, E.Alihajdaraj, et.al, “Artificial Intelligence in Work Process Automation”, in the 3rd International Mediterranean Congress of Natural Sciences, Health and Engineering MESEC III, June 2019, Montenegro.

37. H. Halimi, F.Idrizi, F. Halili and B. Baftijari, “An Efficient Algorithm for Energy Management in Smart Home including Renewable energy”, in International Journal of Computer Science and Telecommunication, vol. 10, issue 6, December 2019, ISSN: 2047-3338

38. F. Halili, F. Idrizi, I. Bilal Devlez and H. Halimi, “Data Mining functionality and usage areas”, in Journal of Natural Sciences and Mathematics of UT, vol.4, no. 7-8, 2019, UCD:004.659-049.8

39. F. Halili, N. Berisha, et.al, “Shfrytezimi i EDMODO per mesimdhenien e te shkruarit dhe angazhimi I nxenesve”, in International Conference “New emerging trends in Western Balkans”-NEWTB19, Struga, Macedonia, ISBN 978-608-4573-33-3

40. F. Halili, G. Haxhiaj, B. Jashari, “Information Technology innovations in the role of human resource management in Telecom”, in ICONST 2019.

41. F. Halili, E. Blakaj and S. Blakaj, “Service-Oriented Architecture in Automation Industries”, in International Journal of Computers & Technology, vol 19 (2019) ISSN:2277-3061 pp.7493- 7501

42. F. Halili, E. Rufati, et.al, “Towards REST verbs dedicated to advanced information systems” in Journal of Natural Sciences and Mathematics of UT, Vol.3 No.5-6, 2018