Директор

Ендрин Кадриу  е именуван за директор на ЈП Национална Радиодифузија во јануари 2022 година.

Образование:

 • Основно “О.У. Истикбал”, 1998 – 2006
 • Средно “Гимназиа Кирил Пејчинович”, 2006 – 2010
 • Тетовски Универзитет “Дипломиран Инжинер по Мекатроника”, 2016 година

Работно Искуство

 • Септември 2018 – јули 2021,   IT професор во Maarif International Schools
 • 2020 – Професор во основно  училиште “О.У. Истикбал”
 • Ноември 2016 –  декември 2017, Telekom Telecommunications (Germany) “Sales Agent” – Macedonia
 • Ноември  2011 – мај 2012,  Одржување на компјутерска мрежа и дизајнирање, во MOLIKA

Вештини

 • Добро владење на информатичка технологиа (Word, Exel, PowerPoint, CorelDraw)
 • Добро познавање на Дизајн програми како: AutoCAD, SolidWorks, MS Project/ Office, MATLAB.

Познавање на јазици:

 • Македонски, Албански, Англиски (Одлично совладување)
 • Србски, Шпански, Хрватски, Бугарски (Добро познавање)

Активности и членство

 • Член на “American corner Tetovo”
 • Член на “Peace Corps”
 • Диплома за национален лидерски камп
 • Сертификат за вреднување во јавното говорење – Американска амбасада Скопје