Директор

This post is also available in: sqAlbanian (Albanian) enEnglish (English)

Адмирим Алити ја превзеде позицијата Директор на ЈП Национална Радиодифузија – Скопје на 20 Декември 2018 год.

М-р Адмирим Алити има повеќе од десет (10) години работно искуство во приватниот сектор во и надвор од Република Северна Македонија како и ангажман во Академијата. Тој доаѓа од позицијата Асистент на повеќе факултетски предмети при Факултетот за Информатика, од Универзитетот “Мајка Тереза”-Скопје.

М-р Алити има четири (4) години работено во Американска компанија во ИТ секторот, на различни позиции и ниво на одговорности, вклучувајќи и менаџирање на база на податоци за повеќе од 6.000 клиенти. Истовремено, во оваа компанија соработувал и со приоритетни клиенти како што се Армијата на САД и други меѓународни влади и тела.

Во Република Северна Македонија во приватниот сектор, има искуство како Директор на ИТ компанија, фокусирана во креирање и одржување на софтверски решенија и производи. Истотака, има работено и во енергетскиот сектор во компанијата ЕВН Северна Македонија.

Неговата визија како Директор на ЈП Национална Радиодифузија – Скопје е претпријатијето да се издигне како најдобриот пример од земјите во регионот во областа на Радиодифузијата.

Неговата мисија и целите би се постигнале преку:

  • Постојано подобрување на квалитетот на услугите и процесите,
  • Следење и воведување на нови технологии од областа на радиодифузијата и електронските комуникации;
  • Постојано следење на светските трендови во доменот на радиодифузна дејност,
  • Континуирана обука на вработените и нивно интелектуално унапредување,
  • Развивање партнерски односи со испорачателите,
  • Постојано подобрување на системот за менаџмент со квалитетот,
  • Посветеност и целосно исполнување на барањата на важечките закони и прописи.

М-р Алити се има стекнато со магистерска диплома од Информатичкиот Факултет при Универзитетот „Лине“ во Ваксјо- Шведска, а во моментот е докторант на факултетот за Компјутерски Науки при Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово.

Јазици кои ги зборува:
-Албански јазик (мајчин јазик);
-Македонски јазик;
-Англиски јазик; и
-делумно Германски јазик.