Uncategorized @sq

Lëshimi në përdorim i pajisjeve FM

Ekspertët nga Sektori  për Teknikë të Transmetimit në JP NRD javën e kaluar përfunduan me sukses instalimin dhe vënien në punë të sistemit të transmetimit FM 3 + 1 / 5kW nga prodhuesi RVR - Itali i RDO Boskia. Zbatimi i këtij sistemi të transmetimit do të përmirësojë në mënyrë drastike cilësinë e sinjalit në programet radio MRTV në këtë pjesë të vendit.

Read more...

Masat e deritanishme te JP RDN ne perballimin e krizës me Pandeminë COVID 19

Pas iniciativës së përbashkët të Ministrisë amë (MSHIA) dhe NP Radiodifuzioni Nacional, u miratua një Dekret nga Qeveria e RMV-së, për të mbështetur Radio emetuesit duke i përjashtuar ata nga pagesa për shërbimet që ata përdorin nga NP RDN në formën e qirasë dhe kostot e energjisë elektrike të pajisjeve të tyre nëpërmjet rrjetit shpërndarës ose përmes agregateve për gjithë vitin 2020. Shuma totale që NP RDN fal, d.m.th. nuk e faturon gjatë vitit 2020, për këto kompani për të [...]

Read more...

Masat e deritanishme te JP RDN ne perballimin e krizës me Pandeminë COVID 19

Pas iniciativës së përbashkët të Ministrisë amë (MSHIA) dhe NP Radiodifuzioni Nacional, u miratua një Dekret nga Qeveria e RMV-së, për të mbështetur Radio emetuesit duke i përjashtuar ata nga pagesa për shërbimet që ata përdorin nga NP RDN në formën e qirasë dhe kostot e energjisë elektrike të pajisjeve të tyre nëpërmjet rrjetit shpërndarës ose përmes agregateve për gjithë vitin 2020. Shuma totale që NP RDN fal, d.m.th. nuk e faturon gjatë vitit 2020, për këto kompani për të [...]

Read more...

Në drejtim të kontribuimit rreth gjendjes aktuale me Кovid-19, NP RDN i shlyen para kohe detyrimet akontative

NP Radiodifuzioni Nacional-Shkup bëri shlyerjen  para kohe të të gjitha detyrimeve mujore akontative të tatimit në fitim për vitin 2020 edhe atë në shumë prej 11.396.104 mkd. Me këtë masë të shlyerjes së detyrimit para kohe të tatimit në fitim, NP RDN synon drejt sigurimit të mbështetjes së R. së Maqedonisë së Veriut për implementim të masave për mbrojtje dhe parandalim të përhapjes së Kovid-19. RDN edhe mëtej vazhdon të ofrojë shërbim 24/7 përmes transmetimit të kanaleve  TV dhe Radios së [...]

Read more...

Në drejtim të kontribuimit rreth gjendjes aktuale me Кovid-19, NP RDN i shlyen para kohe detyrimet akontative

NP Radiodifuzioni Nacional-Shkup bëri shlyerjen  para kohe të të gjitha detyrimeve mujore akontative të tatimit në fitim për vitin 2020 edhe atë në shumë prej 11.396.104 mkd. Me këtë masë të shlyerjes së detyrimit para kohe të tatimit në fitim, NP RDN synon drejt sigurimit të mbështetjes së R. së Maqedonisë së Veriut për implementim të masave për mbrojtje dhe parandalim të përhapjes së Kovid-19. RDN edhe mëtej vazhdon të ofrojë shërbim 24/7 përmes transmetimit të kanaleve  TV dhe Radios së [...]

Read more...

Emetim të kanaleve të reja në RTM

Me qëllim të realizimit të rekomandimeve të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, NPR RTM të fillojë me emetimin e kanalit të ri për fëmijë (shërbimi i programit) " RTM5" si edhe kanali zbavitës i pritur Sportiv (shërbimi i programit)"RTM3" dedikuar për publikun e gjithpërfshirës, NP RDN -Shkup përmes qasjes serioze investuese dhe eleminimit të të papriturave, mundësoi ndryshim rritës dhe arritje të qëllimeve. Apologjetët e NP RDN-Shkup, duke ju faleminderuar karakterit tolerant krijoi sinergji të domosdoshme me personat [...]

Read more...

Mbledhje e RDN-së me përfaqësuesit e BCO

Sot, më 28 Shkurt 2020, në hapsirat e NP Radiodifuzioni Nacional (RDN), u realizua mbledhja nga ana e Menaxhmentit të RDN-së dhe grupin punues pranë RDN-së të përbërë nga: Imer Dalipi, Maja Korunoska, Aleksandra Mitrevska, Sevime Xhemaili, Vjollca Shemshi dhe Alban Sinani me përfaqësuesit e National Broadband Competence Office (BCO) dhe antarët  nga MSHIA dhe Ministrisë së transportit dhe lidhjeve, me qëllim  të prezentimit të informatave të akumuluara deri tani në lidhje me pikën 1.9. MAPPING PUBLIC INSTITUTIONS, LOCATIONS [...]

Read more...

Letër e hapur nga Drejtori i NP RDN -Shkup

LETËR E HAPUR NGA DREJTORI  NP NRD - Shkup Të nderuar, Me 20 dhjetor të vitit 2018 është formalizuar pozita ime si Drejtor i Përgjithshëm i NP Radiodifuzioni Nacional – Shkup (shkurt “NRD”). Gjatë këtij angazhimi përkushtues brenda periudhës kohore, më lejoni me modesti të konstatoj se së bashku me ekipin tim kemi arritur një nivel avancues në realizimin e aktiviteteve qenësore për ndërmarrjen tonë. Me fillimin e  punës në NRD u identifikuan një numër i madh i mangësive, duke filluar nga [...]

Read more...

KONKURS PUBLIK nr.02/2019

Mbi bazë të nenit 22 paragrafi 1 alinea 1 e Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 60/05, 106/08,161/08,114/09,  130/09,50/10,52/10,124/10,47/11,11/12,39/12,13/13,25/13,170/13,187/13,113/14,20/15,33/15,72/15,129/15,27/16113/14,20/2015,33/2015,72/2015,129/2015,27/2016,134/2016 dhe 120/2018, sipas nenit 19 nga Statuti i Ndërmarrjes publike Radiodifuzioni i Maqedonisë -Shkup, si edhe lajmërimi nga aprovimi i mjeteve financiare për punësim nga Ministria e financave e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.03-1625/4 prej 23.12.2019 , e në pajtueshmëri me Vendimin për shpalljen e konkursit publik nr. ––––––––––  viti, NP Radiodifuzioni i Maqedonisë-Shkup [...]

Read more...

Takim me menaxhmentin e Radiodifuzionit të Kroacisë- OIV

Menaxhmenti i Radiodifuzionit të Kroacisë OIV mbajti një seri takimesh bilaterale për të ardhmen e transmetimit televiziv digjital, të cilët veçuan takimin e mbajtur me menaxhmentin e Radiodifuzionit Nacional të Maqedonisë së Veriut, e cila u realizua me 27 nëntor 2019. Në selinë e Radiodifuzionit të Kroacisë, drejtori i NP RDN-së, Mr. Admirim Aliti, së bashku me zv. drejtorin Abdulla Bajrami dhe këshilltarin Imer Dalipi, u mirëpritën nga drejtori i radiodifuzionit të Kroacisë - Mate Botica dhe bashkëpuntorët e tij [...]

Read more...