BROADBAND

Република Северна Македонија, како земја кандидат за членство во ЕУ, има обврска да ги усогласи националните политики за развој на електронските комуникации со политиките на ЕУ, па во таа насока произлегува обврската за усвојување на Национален Оперативен Бродбенд План (НОБП), кој ќе биде усогласен со стратешките цели на иницијативата Digital Agenda for Europe – на ЕУ, како кровна стратегија за развој на информатичкото општество од 2010 година и стратегијата Towards a European Gigabit Society for 2025 на ЕУ од 2016 година.

Националниот Оперативен Бродбенд План, како наследник на Националната стратегија за развој на следна генерација широкопојасен интернет ги утврдува националните бродбенд таргетите кои треба во идниот период да се достигнат и утврдува мерки и активности за достигнување на истите.

НОБП E ФОКУСИРАНО НА СЛЕДНИВЕ АНЕКСИ:

АНЕКС 1: БРОДБЕНД ТАРГЕТИ НА ЕУ

АНЕКС 2: ИЗВРШЕНО МАПИРАЊЕ

АНЕКС 3: ИЗБОР НА БРОДБЕНД ИНФРАСТРУКТУРА

АНЕКС 4: ИЗБОР НА ИНВЕСТИЦИСКИ МОДЕЛ

АНЕКС 5: ИЗБОР НА БИЗНИС МОДЕЛ

АНЕКС 6: КОРИСТЕЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ ЗА РАЗВОЈ НА БРОДБЕНД МРЕЖИ

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ БРОДБЕНД ТАРГЕТИ:

  1. КОРИСТЕЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ
  2. ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИСТАП ДО УЛТРА БРЗ ИНТЕРНЕТ
  3. ПОДОБРА ЗАКОНСКА РАМКА И РЕГУЛАЦИЈА
  4. ПЛАН ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА 5G

Имајќи го предвид претходното, јавно тело кое ќе биде надлежно за спроведување на државната помош, односно ќе гради и управува со бродбенд инфраструктура која потоа ќе се дава на користење на операторите под недискриминаторски и транспарентни услови, согласно овој НОБП ќе биде ЈП Национална Радиодифузија, чии надлежности се утврдени со Законот за основање на Јавно Претпријатие Национална Радиодифузија.

Со цел  да може да ги исполни обврските утврдени во овој Национален Оперативен Бродбенд План, ЈП Национална Радиодифузија ги  прошируваше  надлежностите и ги  подигна институционалните капацитети.