Broadband

This post is also available in: sqAlbanian (Albanian) enEnglish (English)

Документи 2021

Согласно точка 1.3. од Национален оперативен бродбенд план – НОБП за Утврдување на оправдани Сиви зони С1нга  во државата, ЈП Национална радиодифузија во соработка со BCO и АЕК, ги објавува Белите зони Б100 и оправданите Сиви зони С1нга.

Оправдана Сива зона С1нга ќе се смета за сива зона С100 во која постои една ултра брза NGA мрежа на оператор и нема план за развој на друга ултра брза NGA инфраструктура на друг оператор во наредните три години и исполнување на следните услови:

  1. До зоната не постојат слободни оптички влакна кои можат да се користат како агрегациско поврзување или постојат, но цените за нивно изнајмување не обезбедуваат економско рентабилно работење во зоната
  2. Во идните три години не постојат планови за изградба на оптичка инфраструктура до оправдана Сива С100 зона со капацитет и услови согласно претходното

На следниот линк се објавени Белите зони Б100 и оправданите Сиви зони С1нга:

https://e-agencija.aek.mk/nobp/SearchNGAZones

Документи 2020

Документи 2019


Писма до министерства и други јавни  институции

Excel табела до министерства и други јавни  институции

Писма до ЗЕЛС

Excel табела до ЗЕЛС