Author - admin

Letër e hapur nga Drejtori i NP RDN -Shkup

LETËR E HAPUR NGA DREJTORI  NP NRD - Shkup Të nderuar, Me 20 dhjetor të vitit 2018 është formalizuar pozita ime si Drejtor i Përgjithshëm i NP Radiodifuzioni Nacional – Shkup (shkurt “NRD”). Gjatë këtij angazhimi përkushtues brenda periudhës kohore, më lejoni me modesti të konstatoj se së bashku me ekipin tim kemi arritur një nivel avancues në realizimin e aktiviteteve qenësore për ndërmarrjen tonë. Me fillimin e  punës në NRD u identifikuan një numër i madh i mangësive, duke filluar nga [...]

Read more...

KONKURS PUBLIK nr.02/2019

Mbi bazë të nenit 22 paragrafi 1 alinea 1 e Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 60/05, 106/08,161/08,114/09,  130/09,50/10,52/10,124/10,47/11,11/12,39/12,13/13,25/13,170/13,187/13,113/14,20/15,33/15,72/15,129/15,27/16113/14,20/2015,33/2015,72/2015,129/2015,27/2016,134/2016 dhe 120/2018, sipas nenit 19 nga Statuti i Ndërmarrjes publike Radiodifuzioni i Maqedonisë -Shkup, si edhe lajmërimi nga aprovimi i mjeteve financiare për punësim nga Ministria e financave e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.03-1625/4 prej 23.12.2019 , e në pajtueshmëri me Vendimin për shpalljen e konkursit publik nr. ––––––––––  viti, NP Radiodifuzioni i Maqedonisë-Shkup [...]

Read more...

Takim me menaxhmentin e Radiodifuzionit të Kroacisë- OIV

Menaxhmenti i Radiodifuzionit të Kroacisë OIV mbajti një seri takimesh bilaterale për të ardhmen e transmetimit televiziv digjital, të cilët veçuan takimin e mbajtur me menaxhmentin e Radiodifuzionit Nacional të Maqedonisë së Veriut, e cila u realizua me 27 nëntor 2019. Në selinë e Radiodifuzionit të Kroacisë, drejtori i NP RDN-së, Mr. Admirim Aliti, së bashku me zv. drejtorin Abdulla Bajrami dhe këshilltarin Imer Dalipi, u mirëpritën nga drejtori i radiodifuzionit të Kroacisë - Mate Botica dhe bashkëpuntorët e tij [...]

Read more...

Montimi i filtër celulave të DVB-T

Gjatë  gushtit të këtij viti është filluar me fazën e parë të demontimit, montimit dhe instalimit të filtër celulave të DVB-T me maskë kritike dhe ri-rregullim i transmetuesve dhe pranuesve të DVB-T në kanale të reja dhe lëshim në përdorim me qëllim të implementimit të Vendimit të Parlamentit Europian 2017/899 nga 17.05.2019. Gjatë kësaj periudhe, me sukses është realizuar demontimi, montimi dhe instalimi i filtër celulave të DVB-T me maskë kritike dhe ri-rregullim i transmetuesve dhe pranuesve të kanaleve të [...]

Read more...

Montim i pajisjeve FM

Gjatë periudhës korrik - shtator të vitit 2019, NP Radiodifuzioni Nacional filloi me fazën e dyte të projektit “Përforcimi i sinjaleve TV dhe FM në pjesët kufitare të R.M.V dhe futjen e sinjalit dinamik për monitorim më cilësor të të tre kanaleve të Radios së Maqedonisë në territorin e R.M.V”. Gjatë kësaj periudhe, me sukses janë montuar pajisjet  transmetuese dhe procesuese të FM në objeketet radiodifuzive Bellasicë, Stogovë dhe Kodrën e Diellit. Është montuar sistemi transmetues i FM 3+1 nga prodhuesi [...]

Read more...

Vizitë në Kongresin Ndërkombëtar të Transmetimit në Amsterdam- IBC

Drejtori i Radiodifuzionit Nacional të Maqedonisë së Veriut, Mr. Admirim Aliti, mori pjesë në Kongresin Ndërkombëtar të Transmetimit (IBC), ndryshe njihet si Kongresi me influencë më të madhe botërore në këtë fushë. IBC është një organ i pavarur, në pronësi të gjashtë organeve partnere: IABM, IEEE, IET, RTS, SCTE dhe SMPTE, me një staf profesional të cilët kujdesen për të krijuar një përvojë të jashtëzakonshme të IBC. Këtë vit Kongresi Ndërkombëtar i Transmetimit (IBC) u mbajt më 13-17 Shtator në qendrën [...]

Read more...

Vizitë në Kongresin Ndërkombëtar të Transmetimit në Amsterdam – IBC

Drejtori i Radiodifuzionit Nacional të Maqedonisë së Veriut, Mr. Admirim Aliti,  mori pjesë në Kongresin Ndërkombëtar të Transmetimit (IBC), ndryshe njihet si Kongresi me influencë më të madhe botërore në këtë fushë. IBC është një organ i pavarur, në pronësi të gjashtë organeve partnere: IABM, IEEE, IET, RTS, SCTE dhe SMPTE, me një staf profesional të cilët kujdesen për të krijuar një përvojë të jashtëzakonshme të IBC. Këtë vit Kongresi Ndërkombëtar i Transmetimit (IBC) u mbajt më 13-17 Shtator në qendrën [...]

Read more...

Vizitë në Lituani për shkëmbim të njohurive rreth NOBP

Me 10 -12 Korrik 2019 një pjesë e Njësisë për Implementimin (PIU) e Projekti Broadband  nga N.P. Radiodifuzioni Nacional,  vizitoi  institucionin publik  Plačiajuostis internetas në Vilnius të Lituanisë, për të përfituar  përvoja nga projektet e tyre të quajtura: RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP 2, objektivat e të cilave ishin zhvillimi i Broadband-it në zonat rurale të Lituanisë. Drejtori i Institucionit publik Plačiajuostis internetas, Z. Gytis Liaugminas dhe Specialistët kryesorë të departamenteve të  ndryshme, folën mbi  informacionet e përgjithshme  mbi kompaninë e [...]

Read more...

Implementimi i DAB + në Republikën e Maqedonisë së Veriut

NP Radiodifuzioni Nacional ka paraqitur me sukses  DAB+ sistemin që është i aftë ti përmbushë kërkesat e pranishme dhe të ardhme të NP RDN, si dhe mundëson futjen e shërbimeve të reja që do të paraqiten si rrjedhojë e procesit të digjitalizimit të transmetimit. Transmetimi Audio Digjital (DAB) është një standard radio digjital për transmetimin e shërbimeve radio audio digjitale, e cila përdoret në shumë vende të botës. Me fillimin e implementimit të DAB + rrjetit në territorin e Republikës së [...]

Read more...