Author - admin

Канцеларијата за Менаџирање со Меѓународни Проекти

Цели ЈП Национална Радиодифузија формираше работна гурпа која ќе ја претставува Канцеларијата за Менаџирање со Меѓународни Проекти со соодветниот раководител и членови на работната група чија задача е да извршат регистрација на претпријатието во меѓународни платформи за проекти за надградба на актуелната технологија со која располага претприатието, како и воспоставување на иновативна технологија, партнершип со претпијатија и институции кои се поврзани со оваа област.   Канцеларијата има задача да воспостави комуникација со Секторот за меѓународни проекти во Министерството за финансии, Секретаријатот за [...]

Read more...

ЈП Национална Радиодифузија е дел од најновото меѓународно издание во публикацијата BUSINESS DIRECTORY OF NORTH MACEDONIA 2020/21

ЈП Национална Радиодифузија е дел од најновото меѓународно издание во публикацијата BUSINESS DIRECTORY OF NORTH MACEDONIA 2020/21. Во ова публикација генерално се вклучени активностите на нашето претпријатие, како претпријатие со долгогодишно искуство од јавен интерес во областа на електронските комуникации. 👉 Линк

Read more...

Средба со директорот на АЕК

Денеска, на 10.05.2021 година,  Директорот на ЈП Национална Радиодифузија, Д-р. Фестим Халили, реализираше средба со директорот на Агенцијата за електронски комуникации, г. Јетон Акику. На денешната средба тема на дискусија беа координација и систематизација на активностите во интерес на граѓаните и заедничките области на нашите две институции. Дигитална европска агенда за Западен Балкан претставува јадро за олеснување на животот на граѓаните која се заснова на:  Инвестиции во поврзување на бродбенд мрежа (широк опсег)  Зголемување на сајбер безбедноста и автоматизација на индустријата Зајакнување на дигиталната [...]

Read more...

Директорот на ЈП НРД одржа работна средба со Министерот за финансии

На 13.04.2021 година,  Директорот на ЈП Национална Радиодифузија, Д-р. Festim Halili, реализираше средба  со буџетскиот архитект на државата, Министерот за финансии Д-р Fatmir Besimi. Беа разгледани повеќе теми, но фокусот беше насочен кон можноста за дигитализација на националните радиодифузни услуги и управување со брз оптички интернет во земјата.

Read more...

Директорот на ЈП НРД, Д-р Фестим Халили, одржа работна средба со директорите на АЕК и Национална радио

На ден 01.03.2021 година во просториите на Ј.П.Национална Радиодифузија -Скопје,  се одржа состанок на кој присуствуваа директорите на Ј.П Национална радиодифузија - г. Фестим Халили,  Агенцијата за електронски комуникации г. Јетон Акику и Национална радио гѓ. Ајтене Власаку Мехмети , како и технички лица, на кој се разговараше за неколку значајни работи и тоа :    Технички можности за доделување на фреквенции за реализација на четврта мрежа за национално покривање од пунктовите на Ј.П.Национална радиодифузија за пренесување на програмските сервиси на [...]

Read more...

ЈП НРД во насока на допринесување околу актуелната состојба со Ковид-19, предвремено ги подмирува аконтативните обврски

ЈП Национална Радиодифузија - Скопје изврши предвремено плаќање на вкупните месечни аконтативни обврски за данок на добивка за 2020 година на износ од 11,396,104 MKD. Со оваа мерка за предвремено подмирување на своите обврски за данок на добивка, ЈП НРД се стреми кон обезбедување поддршка на Р. Северна Македонија за имплементирање на мерките за заштита и превенција од ширење на Ковид-19. НРД и понатаму продолжува да нуди 24/7 услуга преку пренесување на ТВ и Радио каналите на МРТ кои овозможуваат навремено пренесување на информациите и [...]

Read more...

Eмитување на нови ТВ канали во МРТ

Со цел реализација на препораките од влада на Република Северна Македонија ЈРП МРТ да отпочне со емитување на нов детски канал (програмски сервис) “МРТ5“ како и долго најавуваниот Спортско – забавен канал (програмски сервис) “МРТ3“, наменет за поширока публика, ЈП НРД-Скопје преку сериозен инвестициски зафат и елиминирање на контингенции овозможи инкрементална промена и достигнување на целите. Апологетите на ЈП НРД-Скопје благодарејќи на пермисивниот карактер креираа неопходна синергија со техничките лица од ЈРП МРТ преку еден терминолошки плурализам. Инкорпорирањето на новите [...]

Read more...

Состанок на ЈП НРД со претставници на НКБК

Денеска, на 28.02.2020 година,  во просториите на ЈП Национална Радиодифузија,  беше реализиран состанок од страна на Менаџментот на ЈП НРД и тимот на ЈП НРД кои го сочинуваат: Имер Далипи, Маја Коруноска, Александра Митревска, Севиме Џемаиљи, Вјолца Шемши и Албан Синани со Националната Канцеларија За Бродбенд Компетентност (НКБК) и членови од МИОА и Министерство за Транспорт и врски, со цел да се презентираат собраните информации по пат на индукција а во врска со Мапирањето на Јавните Институции и Општините [...]

Read more...

ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2019

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 1 од Закон за работните односи („Службен весник на Република Македонија, 6р. 60/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09,50/10,52/10,124/10,47/11,11/12,39/12,13/13,25/13,170/13,187/13,113/14,20/15,33/15,72/15,129/15,27/16113/14,20/2015,33/2015,72/2015,129/2015,27/2016,134/2016 и 120/2018, согласно член 19 од Статутот на Јавното претпријатие Македонска радиодифузијаСкопје, како и известувањето за одобрени финансиски средства за вработување од Министерството за финансии на Република Северна Македонија бр.03-1625/4 од 23.12.2019  година, а согласно Одлука за објавување на јавен оглас бр. 04-2037/1 од 27.12.2019  година, ЈП Македонска радиодифузија - Скопје објавува: ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2019 за [...]

Read more...