ЈП Национална Радиодифузија е дел од најновото меѓународно издание во публикацијата BUSINESS DIRECTORY OF NORTH MACEDONIA 2020/21

ЈП Национална Радиодифузија е дел од најновото меѓународно издание во публикацијата BUSINESS DIRECTORY OF NORTH MACEDONIA 2020/21

ЈП Национална Радиодифузија е дел од најновото меѓународно издание во публикацијата BUSINESS DIRECTORY OF NORTH MACEDONIA 2020/21.

Во ова публикација генерално се вклучени активностите на нашето претпријатие, како претпријатие со долгогодишно искуство од јавен интерес во областа на електронските комуникации.