ЈП Национална Радидифузија одбележи 24-та година од своето осамостојување

ЈП Национална Радидифузија одбележи 24-та година од своето осамостојување

This post is also available in: Albanian (Albanian)

  • На 28 јануари 1998 година се осамостоила под името Македонска Радиодифузија, но нејзиното постоење и работење датира од 1944 година.

24 години се грижиме за обезбедување пренос, емитување и дистрибуција на радио и ТВ програми и други иформациски содржини наменети за општ прием во слободен простор и по кабловска радио и ТВ мрежа на територијата на Република Северна Македонија како и обезбедување на радио и телевизиски врски со радиодифузните системи на други земји во светот.