Јавнен состанок за “Реализација на обезбедување бесплатен безжичен WiFi на одобрените локации на туристички дестинации и атракции на територијата на РСМ”

Јавнен состанок за “Реализација на обезбедување бесплатен безжичен WiFi на одобрените локации на туристички дестинации и атракции на територијата на РСМ”

Денеска, Јавното Претпријатие “Национална Радиодифузија”  одржа јавнен состанок за “Реализација на обезбедување бесплатен безжичен WiFi на одобрените локации на туристички дестинации и атракции на територијата на РСМ”.
На јавниот состанок имаше преставници од:
  • Министерство за информатичко општество и администрација
  • Националната канцаларија за Бродбенд компетентност
  • Агенција за електронски комуникации
  • Заинтересирани оператори, и од
  • Заедницата на Единиците на Локалната Самоуправа на Република Северна Македонија.

На овој настан се дискутираше за:

– oдобрената листа на локации,
– бројот на WiFi точки за покривање на секоја одобрена локација од интерес на туристите, начин на изведба ,
– технички карактеристики на секоја WiFi точка (WiFi стандарди, минимална брзина и др),
– минимални параметри за квалитетот на услугата што операторот треба да ги обезбеди,
– број на оператори кој ќе треба да озбезбедат бесплатен WiFi,
– поставување и одржување на почетна WEB страна таканаречена landing page, со можна централизирана најава на корисници,
– централизирана платформа за следење на работењето на WiFi точките
– обезбедување безбедност и приватност на комуникацијата,
– очекуван годишен надоместок за обезбедување на услугата и
– друго.