ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2019

ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2019

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 1 од Закон за работните односи („Службен весник на Република Македонија, 6р. 60/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09,50/10,52/10,124/10,47/11,11/12,39/12,13/13,25/13,170/13,187/13,113/14,20/15,33/15,72/15,129/15,27/16113/14,20/2015,33/2015,72/2015,129/2015,27/2016,134/2016 и 120/2018, согласно член 19 од Статутот на Јавното претпријатие Македонска радиодифузијаСкопје, како и известувањето за одобрени финансиски средства за вработување од Министерството за финансии на Република Северна Македонија бр.03-1625/4 од 23.12.2019  година, а согласно Одлука за објавување на јавен оглас бр. 04-2037/1 од 27.12.2019  година, ЈП Македонска радиодифузија – Скопје објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2019

за вработување на четриесет и осум  (48) лица со статус даватели на јвана услуга и помошно технички кадар на неопределено време

 

ЈП Македонска радиодифузија – Скопје има потреба за вработување на четириесет и осум (48 ) лица  на следниве работни места:

 1. Реден број на работното место 106, шифра ИНФ 03 04 А03 006, назив на работното место Раководител на одделение мултимедија и мониторинг, Деловна единица пренос и емитување, Сектор за телекомуникации, Одделение мултимедија и мониторинг, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Телекомуникациско инженерство, електротехника, информатика;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 години на работно место во јавен сектор, односно 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор;
 • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење преку приложување на потврда.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 25. 657,00 денари.

 1. Реден број на работното место 150, шифра ИНФ 03 04 А03 011, назив на работното место Раководител на одделение за информатички технологии и техничка документација, Деловна развој и инфраструктура, Сектор за развој и инвестиции, Одделение информатички технологии и техничка документација, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Компјутерска техника и информатика;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 години на работно место во јавен сектор, односно 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор;
 • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење преку приложување на потврда.

Други посебни услови:

 • Најмалку 3 години работно искуство во струката ;
 • Способност за организирање и планирање;
 • Добро познавање на еден програмски јазик
 • Искуство во администрирање на база на податоци;
 • Искуство во дизајнирање и одржување на информатичка инфраструктура;
 • Ефикасна вербална и писмена комуникација, тимска работа;
 • Познавање на англиски јазик;
 • Обезбедување на непречено функционирање на информатичкиот систем на ЈП НРД како и негово унапредување согласно новите технологии и искажаните потреби.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 25.667,00 денари.

 1. Реден број на работното место 107, шифра ИНФ 03 04 А04 005, назив на работното место Раководител на оддел за Телекомуникациска опрема и мерења, Деловна единица пренос и емитување, Сектор за телекомуникации, Одделение мултимедија и мониторинг, Оддел Телекомуникациска опрема и мерења број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Телекомуникациско инженерство, електротехника, информатика;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 години на работно место во јавен сектор, односно 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор;
 • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење преку приложување на потврда.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 24.323,00 денари.

 

 1. Реден број на работното место 110, шифра ИНФ 03 04 А04 006, назив на работното место Раководител на оддел за мултимедија VOIP и софтвер, Деловна единица пренос и емитување, Сектор за телекомуникации, Одделение мултимедија и мониторинг, Оддел мултимедија VOIP и софтвер,број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Телекомуникациско инженерство, електротехника, информатика;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 години на работно место во јавен сектор, односно 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор;
 • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење преку приложување на потврда.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 23.323,00 денари.

 

 1. Реден број на работното место 125, шифра ИНФ 03 04 А04 009, назив на работното место Помошник раководител на одделение – Главен инжинер за градежни работи и челични конструкции, Деловна единица развој и инфраструктура, Сектор за инфраструктура, Одделение атенски системи,челични конструкции и градежни работи, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Машинство,Архитектура, урбанизам и планирање, градежништво и водостопанство;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 години на работно место во јавен сектор, односно 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор;
 • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење преку приложување на потврда.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 24.323,00 денари.

 

 1. Реден број на работното место 151, шифра ИНФ 03 04 А04 014, назив на работното место Помошник раководител на одделение за информатички технологии и техничка документација, Деловна единица развој и инфраструктура, Сектор за развој и инвестиции, Одделение информатички технологии и техничка документација Оддел ИТ инфраструктура,ИТ апликации и база на податоци, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Компјутерска техника и информатика;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 години на работно место во јавен сектор, односно 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор;
 • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење преку приложување на потврда.

Други потребни услови:

 • Најмалку 2 години работно искуство во струката;
 • Способност за организирање и планирање;
 • Искуство во дизајнирање и одржување на информатичка инфраструктура;
 • Ефикасна вербална и писмена комуникација, тимска работа;
 • Познавање на англиски.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 24.323,00 денари.

 

 1. Реден број на работното место 136, шифра ИНФ 03 04 Б01 007, назив на работното место Инженер за енергетика, Деловна единица развој и инфраструктура, Сектор за инфраструктура, Одделение енергетика, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен, Електротехника,Електромашинство, Енергетика;
 • Најмалку 3 години работно искуство во струката.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 22.655,00 денари.

 1. Реден број на работното место 152, шифра ИНФ 03 04 Б01 010, назив на работното место Инженер во оддел за ИТ апликации и база на податоци, Деловна единица развој и инфраструктура, Сектор за развој и инвестиции, Одделение информатички технологии и техничка документација, Оддел ИТ инфраструктура,ИТ апликации и база на податоци, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен, Компјутерска техника и информатика;
 • Најмалку 3 години работно искуство во струката.

Други посебни услови:

 • Најмалку 1 години работно искуство во струката;
 • Тимска работа;
 • Познавање на англиски јазик.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 22.655,00 денари.

 1. Реден број на работното место 94, шифра ИНФ 03 04 Б02 008, назив на работното место Одговорен техничар во пунк Овче Поле, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение Среднобранов центар Овче Поле РДО Овче Поле, број на извршители 2;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника,Машинство;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката.

Работно време: Работата е организирана во смени.

Смените се вршат на 7 дена, а во РДО Овче Поле на 2 (два) дена. Престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 21.988,00 денари.

 1. Реден број на работното место 103, шифра ИНФ 03 04 Б02 010, назив на работното место Одговорен техничар во одел за лабараториско одржување и сервисирање, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение лабараторија, техничко одржување и сервисирање, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника,Машинство;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 21.988,00 денари.

 1. Реден број на работното место 138, шифра ИНФ 03 04 Б02 015, назив на работното место Одговорен техничар за агрегати, Деловна единица развој и инфраструктура, Сектор за инфраструктура, Одделение енергетика, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника,Машинство;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 21.988,00 денари.

 1. Реден број на работното место 100, шифра ИНФ 03 04 Б03 010, назив на работното место Самостоен техничар во техничко одржување, Деловна пренос и емитување, Сектор Емисиона техника, Одделение лабараторија, техничко одржување и сервисирање, Оддел интервентно и тековно одржување, број на извршители 2;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника,Машинство;
 • Најмалку 1 години работно искуство во струката

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 20.180,00 денари.

 1. Реден број на работното место 117, шифра ИНФ 03 04 Б03 013, назив на работното место Самостоен техничар за микробранови врски, Деловна пренос и емитување, Сектор телекомуникации, Одделение телекомуникациски мрежи, Оддел микробранови врски, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника,Машинство;
 • Најмалку 1 години работно искуство во струката

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 20.180,00 денари.

 1. Реден број на работното место 139, шифра ИНФ 03 04 Б03 017, назив на работното место Самостоен техничар во енергетика, Деловна развој и инфраструктура, Сектор инфраструктура, Одделение Енергетика, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника,Машинство;
 • Најмалку 1 години работно искуство во струката

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 20.180,00 денари.

 1. Реден број на работното место 146, шифра ИНФ 03 04 Б03 018, назив на работното место Самостоен техничар во одделение Планирање, проектирање и пропагациони мерења, Деловна развој и инфраструктура, Сектор развој и инвестиции, Одделение Планирање, проектирање и пропагациони мерења,Оддел планирање и проектирање, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника,Машинство;
 • Најмалку 1 години работно искуство во струката

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 20.180,00 денари.

 1. Реден број на работното место 153, шифра ИНФ 03 04 Б03 019, назив на работното место Самостоен техничар во оддел за ИТ инфраструктура и бази на податоци, Деловна развој и инфраструктура, Сектор развој и инвестиции, Одделение информатички технологии и техничка документација,Оддел ИТ инфраструктура, ИТ апликации и база на податоци, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Компјутерска техника и информатика;
 • Најмалку 1 години работно искуство во струката

Други посебни услови:

 • Најмалку 1 години работно искуство во струката ;
 • Тимска работа,
 • Познавање на англиски јазик

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 20.180,00 денари.

 1. Реден број на работното место 66, шифра ИНФ 03 04 Б03 001, назив на работното место Самостоен техничар во радиодифузен регион – пункт Туртел, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение радиодифузен регион-Исток, РДО Туртел, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника, Машинство, Градежништво и геодезија;
 • Најмалку 1 години работно искуство во струката

Работното време е организирано во  4 (четири) смени.

Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 20.180,00 денари.

 1. Реден број на работното место 144, шифра ИНФ 03 04 Б01 008, назив на работното место Инженер во оддел планирање и проектирање, Деловна единица развој и инфраструктура, Сектор за развој и инвестиции, Одделение планирање, проектирање и пропагациони мерења, Оддел планирање и проектирање, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен, Електротехника, информатика , Телекомуникациско инжинерство;
 • Најмалку 3 години работно искуство во струката.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 22.655,00 денари.

 1. Реден број на работното место 148, шифра ИНФ 03 04 Б01 009, назив на работното место Инженер во оддел пропагациони мерења и контрола на сигнал, Деловна единица развој и инфраструктура, Сектор за развој и инвестиции, Одделение планирање, проектирање и пропагациони мерења, Оддел пропагациони мерења и контрола на квалитет на сигнал, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен, Електротехника, Информатика ,Телекомуникациско инжинерство;
 • Најмалку 3 години работно искуство во струката.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 22.655,00 денари.

 1. Реден број на работното место 55, шифра ИНФ 04 03 А01 002, назив на работното место Возач 2 , Деловна единица ЕПОР, Сектор нормативно-правни, општи работи и човечки ресурси, Одделение за општи работи, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование ;

Други посебни услови:

 • Возачка дозвола: Б, Ц и Е категорија,
 • Возач механичар уравувач на зимско возило.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 18.586,00 денари

 1. Реден број на работното место 58, шифра ИНФ 04 05 А03 003, назив на работното место Хигиеничар 1 , Деловна единица ЕПОР, Сектор нормативно-правни, општи работи и човечки ресурси, Одделение за општи работи, број на извршители 2;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Со најмалку ниско ниво на квалификации I или основно образование.

Работно време: од 07:00 до 15 :00 часот, 40 часа неделно.

Нето месечна плата : 15.318, 00 денари.

 1. Реден број на работното место 149, шифра ИНФ 03 04 Б04 017, назив на работното место Техничар во оддел Пропагациони мерења и контрола на сигнал, Деловна развој и инфраструктура, Сектор развој и инвестиции, Одделение Планирање, проектирање и пропагациони мерења,Оддел пропагациони мерења и контрола на квалитет на сигнал, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника,Машинство;
 • Со или без работно искуство во струката

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 18.653,00 денари.

 1. Реден број на работното место 116, шифра ИНФ 03 04 Б02 012, назив на работното место Одговорен техничар за микробранови врски, Деловна пренос и емитување, Сектор телекомуникации, Одделение телекомуникациски мрежи, Оддел микробранови врски, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника,Машинство;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 21.988,00 денари.

 1. Реден број на работното место 109, шифра ИНФ 03 04 Б03 012, назив на работното место Самостоен техничар за телекомуникациска опрема и мерења, Деловна пренос и емитување, Сектор телекомуникаии, Одделение мултимедија и мониторинг , Оддел телекомуникациска опрема и мерења, број на извршители 4;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника,Машинство;
 • Најмалку 1 години работно искуство во струката

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 20.180,00 денари.

 1. Реден број на работното место 104, шифра ИНФ 03 04 Б03 011, назив на работното место Самостоен техничар во одел за лабараториско одржување и сервисирање, Деловна пренос и емитување, Сектор Емисиона техника, Одделение лабараторија,техничко одржување и сервисирање , Одделлабараториско одржување и сервисирање, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника,Машинство;
 • Најмалку 1 години работно искуство во струката

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 20.180,00 денари.

 1. Реден број на работното место 87, шифра ИНФ 03 04 Б02 007, назив на работното место Одговорен техничар во радиодифузен регион – пункт Црн Врв, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение радиодифузен регион-Центар, РДО Црн Врв, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника, Машинство,
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката.

Работното време е организирано во  4 (четири) смени.

Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 21.988,00 денари.

 1. Реден број на работното место 83, шифра ИНФ 03 04 Б02 006, назив на работното место Одговорен техничар во СБ Битола, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение радиодифузен регион-Запад, СБ Битола, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника, Машинство;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно.

Нето месечна плата : 21.988,00 денари.

 1. Реден број на работното место 78, шифра ИНФ 03 04 Б03 005, назив на работното место Самостоен техничар во радиодифузен регион – пункт Пелистер, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение радиодифузен регион-Запад, РДО Пелистер, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника, Машинство;
 • Најмалку 1 година работно искуство во струката.

Работното време е организирано во  4 (четири) смени.

Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 21.988,00 денари

 1. Реден број на работното место 82, шифра ИНФ 03 04 Б04 005, назив на работното место Техничар во радиодифузен регион – пункт Мали Влај и Охрид, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение радиодифузен регион-Запад, РДО Мали Влај и Охрид, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника, Машинство,;
 • Со или без работно искуство во струката.

Работното време е организирано во  4 (четири) смени.

Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 18.653,00 денари

 1. Реден број на работното место 72, шифра ИНФ 03 04 Б04 003, назив на работното место Техничар во радиодифузен регион Исток, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение радиодифузен регион-Исток, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника, Машинство;
 • Со или без работно искуство во струката.

Работното време е организирано во  4 (четири) смени.

Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 18.653,00 денари

 1. Реден број на работното место 77, шифра ИНФ 03 04 Б02 004, назив на работното место Одговорен техничар во радиодифузен регион – пункт Пелистер, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение радиодифузен регион-Запад, РДО Пелистер, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника, Машинство;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката.

Работното време е организирано во  4 (четири) смени.

Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 21.988,00 денари

 1. Реден број на работното место 71, ИНФ 03 04 Б03 003, назив на работното место Самостоен Техничар во радиодифузен регион Струмица, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение радиодифузен регион-Исток РДО Струмица, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника, Машинство;
 • Најмалку 1 година работно искуство во струката.

Работното време е организирано во  4 (четири) смени.

Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 21.988,00 денари

 1. Реден број на работното место 69, шифра ИНФ 03 04 Б03 002, назив на работното место Самостоен техничар во радиодифузен регион – пункт Голак, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение радиодифузен регион-Исток, РДО Голак, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника, Машинство;
 • Најмалку 1 години работно искуство во струката.

Работното време е организирано во  4 (четири) смени.

Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 20.180,00 денари

 1. Реден број на работното место 68, шифра ИНФ 03 04 Б02 002, назив на работното место Одговорен техничар во радиодифузен регион – пункт Голак, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение радиодифузен регион-Исток, РДО Голак, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника, Машинство.
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката.

Работното време е организирано во  4 (четири) смени.

Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 21.988,00 денари

 1. Реден број на работното место 147, шифра ИНФ 03 04 А04 013, назив на работното место Раководител на оддел Пропагациони мерења и контрола на квалитет на сигнал, Деловна единица развој и инфраструктура, Сектор развој и инвестиции, Одделение планирање,проектирање и пропагациони мерења, оддел Пропагациони мерења и контрола на квалитет на сигнал, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,електротехника,електроника и автоматика, телекомуникациско инжинерство;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 години на работно место во јавен сектор, односно 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор;
 • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење преку приложување на потврда.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 24.323,00 денари

 1. Реден број на работното место 135, шифра ИНФ 03 04 А04 011, назив на работното место Помошник раководител на одделение – Главен инженер за енергетика, Деловна единица развој и инфраструктура, Сектор инфраструктура, Одделение енергетика број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,електротехника,електоника и автоматика, енергетика;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 години на работно место во јавен сектор, односно 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор;
 • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење преку приложување на потврда.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 24.323,00 денари.

 1. Реден број на работното место 124, шифра ИНФ 03 04 А04 008, назив на работното место Помошник раководител на одделение Главен инженер за антенски системи, Деловна единица развој и инфраструктура, Сектор инфраструктура, Одделение антенски системи, челични конструкции и градежни работи, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,Телекомуникациско инженерство;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 години на работно место во јавен сектор, односно 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор;
 • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење преку приложување на потврда.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 24.323,00 денари.

 1. Реден број на работното место 114, шифра ИНФ 03 04 А04 007, назив на работното место Раководител на оддел за микробранови врски, Деловна единица пренос и емитување, Сектор Телекомуникации, Одделение телекомуникациски мрежи, Оддел Микробранови врски , број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,Телекомуникациско инженерство, Електротехника, електоника и автоматика;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 години на работно место во јавен сектор, односно 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор;
 • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење преку приложување на потврда.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 24.323,00 денари.

 1. Реден број на работното место 98, шифра ИНФ 03 04 А04 004, назив на работното место Раководител на оддел за интервентно и тековно одржување,Деловна единица Пренос и емитување, Сектор Емисиона Техника, Одделение лабараторија, техничко одржување и сервисирање, Оддел интервентно и тековно одржување , број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,Телекомуникациско инженерство, Електротехника, Електроника  и автоматика;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 години на работно место во јавен сектор, односно 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор;
 • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење преку приложување на потврда.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 24.323,00 денари.

 1. Реден број на работното место 86, шифра ИНФ 03 04 А04 003, назив на работното место Раководител на пункт Црн Врв ,Деловна единица Пренос и емитување, Сектор Емисиона Техника, Одделение радиодифузен регион – Центар, РДО Црн Врв , број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,Телекомуникациско инженерство, Електротехника, Електроника  и автоматика;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 години на работно место во јавен сектор, односно 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор;
 • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење преку приложување на потврда.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 24.323,00 денари.

 1. Реден број на работното место 85, шифра ИНФ 03 04 А03 003, назив на работното место Раководител на оддление Радиодифузен регион-Центар,Деловна единица Пренос и емитување, Сектор Емисиона Техника, Одделение радиодифузен регион – Центар, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,Телекомуникациско инженерство, Електротехника, Електроника  и автоматика;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 години на работно место во јавен сектор, односно 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор;
 • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење преку приложување на потврда.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 24.323,00 денари.

 1. Реден број на работното место 75, шифра ИНФ 03 04 А03 002, назив на работното место Раководител на оддление Радиодифузен регион-Запад,Деловна единица Пренос и емитување, Сектор Емисиона Техника, Одделение радиодифузен регион – Запад, број на извршители 1;

Општи услови :

– да е државјанин на Република Северна Македонија

–  да е полнолетен

– активно да го користи македонскиот јазик,

–  да има општа здравствена способност за работното место и

–  со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

 • Ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,Телекомуникациско инженерство, Електротехника, Електроника  и автоматика;
 • Најмалку 2 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 години на работно место во јавен сектор, односно 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор;
 • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење преку приложување на потврда.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 24.323,00 денари.

Заинтересираните кандидати треба да ја достават следната документација:

 • Уверение за државјанство;
 • Доказ дека не им е изречена санкција – за вршење на професија дејност или должност ( од суд или централен регистар);
 • Извод од ПИОМ доказ за работно искуство – само за работните места на кои се бара работно искуство;
 • Уверение диплома за завршен степен на образование ( за високо образование диплома или уверение  во оригинална форма или копија заверена на нотар), или за средно образование сите сведителства или диплома за завршено средно образование во оргинална форма или копија заверена на нотар;
 • Соодветни потврди за работните места во кои е наведено „Други посебни услови“.
 • Потврда за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење (за работните позиции за кои се бара).

Рокот за пријавување на јавниот оглас е 5 (пет) работни дена од денот на објавување на  огласот .

Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат условите за   конкурирање.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на  пријавувањето.

Кандидатите се должни да пополнат Пријава која е објавена на интернет страната на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје www.jpmrd.gov.mk

Пријавата која нема да биде пополнета во целост, прецизно и со точни податоци како и  ненавремена пријава нема да биде разгледана од страна на комисијата за селекција на кандидати.

Постапката по јавен оглас ќе се состои од проверка на внесените податоци во пријавата, односно селекција и спроведување на интервју.

За кандидатите кои ќе се утврди дека ги исполнуваат условите наведени во конкурсот во рок од 5 дена од извшената селекција спроведува интервју.

За местото и времето за спроведување на интервјуто кандидатите ќе  бидат дополнително известени.

При составување на ранг листата комисијата ќе постапува согласно податоците наведени Балансерот ( за припадност на заедниците) како составен дел од Годишниот план за вработување на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје за 2019 година.

За изборот, односно неизборот на кандидати Директорот донесува Одлука во рок од 8 дена по приемот на ранг листата од страна Комисијата.

Со избраните кандидати ќе се склучи Договор за вработување на неопределено време.

ЈП МРД во своето работење води сметка за правична полова застапеност во претпријатието. За таа цел, се охрабруваат лицата од женски пол да аплицираат на овој конкурс.

Бараните документи да се достават во затворен коверт во архивата на ЈП МРД Скопје (со локација  во зградата на Македонска радиотелевизија на 15 кат или преку пошта на адреса бул. Гоце Делчев 6р. 18, 1000 Сколје) со назнака „ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ПО ОГЛАС БР. 02/2019.