Состанок на ЈП НРД со претставници на НКБК

Состанок на ЈП НРД со претставници на НКБК

This post is also available in: Albanian (Albanian)

Денеска, на 28.02.2020 година,  во просториите на ЈП Национална Радиодифузија,  беше реализиран состанок од страна на Менаџментот на ЈП НРД и тимот на ЈП НРД кои го сочинуваат: Имер Далипи, Маја Коруноска, Александра Митревска, Севиме Џемаиљи, Вјолца Шемши и Албан Синани со Националната Канцеларија За Бродбенд Компетентност (НКБК) и членови од МИОА и Министерство за Транспорт и врски, со цел да се презентираат собраните информации по пат на индукција а во врска со Мапирањето на Јавните Институции и Општините на територијата на Република Северна Македонија.

Тема на дискусија беа активностите кои ЈП НРД ги спроведе за прибирање на овие информации , анализа на досегашните информации кои тимот на ЈП НРД ги има приберено од страна на јавните институции и општините и предлог локациите за бесплатен WIFI интернет пристап.

За време на презентацијата  се разви релевантна дискусија поврзана со идентификуваните wi-fi точки од страна на институциите. Дискусијата ги наметна прашањата за начинот на кој се идентификувани wi-fi точките, параметрите кои ќе овозможат поставување насоки и критериуми за ревидирање на предложените wi-fi точки како и дискусија за капацитетот на проектната активност да одговори на дадените предлози и начин на справување во случај на надминување на проектните можности.

Оваа дискусија резултираше и со предлог од страна на претседателот на (НКБК) за фазно пристапување кон реализација на проектната активност на (НКБК).

Точка 1.9. од НОБП е сеуште во тек и заедно со препораките од  страна на НКБК ќе биде финализирана во наредните чекори кои ќе бидат основа за спроведување на Студија на изводливост на НОТМ.